ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ

Printer-friendly versionSend by email

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ၏(၇/၂၀၁၈)လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းကလူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းအစည္းအေဝး (၁၆)ႀကိမ္က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ လူမႈပဋိပကၡမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က် က်န္ခဲ့မႈမ်ား၊လူမႈစီးပြားလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရစတင္တာဝန္ယူစဥ္ ကာလကတည္းက ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီကို ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း။

ရင္ဆိုင္ခဲ့ရ

ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းကို ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္မႈအရ မစၥတာ ကိုဖီအာနန္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ကိုဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္မ်ားကို အႀကံျပဳခဲ့ပါေၾကာင္း၊ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ထိုသို႔ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကက်ပါေၾကာင္း၊ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏အႀကံျပဳခ်က္ ၈၈ ခ်က္ကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ဦးစားေပးအလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ ယင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ျပည္သူသို႔အစီရင္ခံစာ သုံးႀကိမ္ တင္ျပႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။

ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္

ယခုကဲ့သို႔ တင္ျပႏိုင္ျခင္းသည္ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီး၏မိမိတို႔လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ ဟန္ခ်က္ညီညီေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ား၏ သာဓကတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္သာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈလိုပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီဝင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္မိမိတို႔ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ရေသာလုပ္ငန္းအလိုက္ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ က႑မ်ားကိုပါ စဥ္းစားၿပီးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္လိုပါေၾကာင္း၊ ၎အျပင္ လုပ္ငန္းမ်ားအလိုက္ ေျမျပင္အထိကြင္းဆင္းကာ အေျခအေနမွန္မ်ားကို သိရွိေအာင္ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယုံၾကည္

ေကာ္မတီပူးတြဲဥကၠ႒ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးညီပုက ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ျပည္သူကိုအစီရင္ခံစာ သုံးႀကိမ္ တင္ျပႏိုင္ျခင္းမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္တြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္အတြက္ ယေန႔အထိ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေနရပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုေဖာ္ျပေနမႈမျပဳဘဲ ေဆာင္႐ြက္မႈ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုသာေဖာ္ျပေနၾကပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ပိုမိုျမႇင့္တင္၍ ပိုမိုသိသာထင္ရွားစြာေဖာ္ျပႏိုင္ပါက ႏိုင္ငံတကာ၏ ေဝဖန္မႈမ်ားကိုေခ်ဖ်က္ႏိုင္ၿပီး အကူအညီမ်ားပိုမိုရရွိႏိုင္မည္ ဟု ယုံၾကည္ ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး

ထို႔ေနာက္ အစီအစဥ္အရ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္တင္၊တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈအေျခအေနမ်ား၊ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ေဆာင္႐ြက္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အသီးသီးရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၾကသည္။ ယင္းေနာက္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးက တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္းေပးၿပီးသက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မႈ၊ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္အားနည္းခ်က္၊အားသားခ်က္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းစသည္ျဖင့္ ျပည့္စုံစြာေဖာ္ျပႏိုင္ေရး ေျမျပင္အထိ ကြင္းဆင္းသြားေရာက္စိစစ္ေပးၾကပါရန္ မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။