ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ား ျပန္လည္ေခၚယူေရးဆိုင္ရာ တတိယအႀကိမ္ ပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္

Printer-friendly versionSend by email

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ား ျပန္လည္ေခၚယူေရးဆိုင္ရာ တတိယအႀကိမ္ ပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္သူေခါင္းေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားျပန္လည္ေခၚယူေရးဆိုင္ရာ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ပူးတြဲ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးသို႔တက္ေရာက္ရန္ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဒါကာၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား လိုက္ပါသြားၾကသည္။

တတိယအႀကိမ္ ပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးကိုေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အစိုးရဧည့္ေဂဟာ၌ က်င္းပရာ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္သူႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏိုင္ငံျခားေရးအတြင္းဝန္ မစၥတာ ရွာဟီဒူလ္ ဟတ္ခ္တို႔ကပူးတြဲသဘာပတိမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစမည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဖန္တီးထားရွိမႈအေျခအေန၊ လုံၿခဳံေရးအစီအမံမ်ား၊ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး အပါအဝင္ ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္႐ြက္ထားမႈ အေျခအေန၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအမံမ်ား၊ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္မည့္သူမ်ားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ NV ကတ္ဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားကိုျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအၾကား သတင္းျဖန္႔ခ်ိေပးေရး၊ ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား ပါဝင္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကိုႏွစ္ဖက္အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ အသိေပးခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ႏိုဝင္ဘာလလယ္တြင္ ပထမအသုတ္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္အစည္းအေဝးတြင္ နယ္နိမိတ္ မွတ္တိုင္ ၃၄ ႏွင့္ ၃၅အၾကား ျမန္မာနယ္နိမိတ္အတြင္း ယာယီေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ UEHRD မွေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေက်း႐ြာမ်ားေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားတည္ေဆာက္ေနမႈအေျခအေန၊ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာမည့္သူမ်ားအတြက္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအမံမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ NV ကတ္ ထုတ္ေပးမႈအေျခအေနမ်ားကို အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ေဒသေနျပည္သူမ်ား၏လူေနမႈဘ၀တိုးတက္ေစရန္၊ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္၊အသိုက္အဝန္းမ်ားအၾကား သဟဇာတရွိေစရန္၊ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားကို ကူညီေပးရန္ UNDPႏွင့္ UNHCRတို႔မွ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားသို႔စက္တင္ဘာလႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့မႈ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာစိစစ္ၿပီးေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနမႈကို ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈႏွင့္ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာမႈမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေခၚယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္မ်ား ရရွိေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးထားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ၈၀၃၂ဦး စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအပါအဝင္ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ျမန္မာပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏိုင္ငံျခားေရးအတြင္းဝန္ မစၥတာ ရွာဟီဒူလ္ဟတ္ခ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားလိုက္ပါလ်က္ ေကာ့စ္ဘဇားရွိ ကူတူပါေလာင္းစခန္းသို႔သြားေရာက္ခဲ့သည္။ စခန္းတြင္ ေက်း႐ြာမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ၍ျပန္လည္ဝင္ေရာက္သူမ်ား၏ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးေဆာင္႐ြက္ထားမႈမ်ား၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ UEHRD  ၏ ေဆာင္႐ြက္ထားမႈမ်ား၊ ေက်း႐ြာမ်ားတည္ေဆာက္ေနမႈ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးအစီအမံမ်ား စီစဥ္ထားရွိမႈ၊ ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ NV ကတ္ျပား ကိုင္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ ထုတ္ေပးေနမႈအေျခအေနမ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အုခိရရွိဘာလူခါလီစခန္းသို႔လည္း သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း စခန္းတြင္သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ရာ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္သြားေရာက္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကသည္။

စတုတၳအႀကိမ္ ပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး က်င္းပမည့္ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္တို႔အား သံတမန္လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။