ရခိုင္ျပည္နယ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီ (၆/၂၀၁၈) အစည္းအေဝး က်င္းပ

Printer-friendly versionSend by email

 

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီ (၆/၂၀၁၈) အစည္းအေဝး က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီ၏ (၆/၂၀၁၈) အစည္းအေဝးကို ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္ အားလုံးဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေဆာင္႐ြက္သည့္ေကာ္မတီအစည္းအေဝးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ရွည္ျဖစ္လာေသာ လူမႈေရးကိစၥမွသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ လုံၿခဳံေရး စသည့္က႑မ်ားအထိ ဆက္စပ္ေနသျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတိုးတက္ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၊ UEHRD ေကာ္မတီမ်ားအျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီစသည္ျဖင့္ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီ၏ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးမွ ပၪၥမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးအထိ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအပိုင္းကို စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒(၂) ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္တင္က ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ တင္ျပေစလိုပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

ထို႔ေနာက္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္က လွဖိုးေခါင္ၾကားစခန္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ေက်း႐ြာမ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္မႈအေျခအေနမ်ား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအားလုံး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေရး တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

ဆက္လက္၍ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး တို႔ကလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈအေျခအေနမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ထပ္မံေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ျပ ေဆြးေႏြးၾကရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားကေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ဆုံးျဖတ္ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။