ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕ေျမျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား၊ အသင့္ျဖစ္ေနမႈအေျခအေနမ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ ေမးျမန္းေျဖၾကားခ်က္မ်ား

Printer-friendly versionSend by email

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕ေျမျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား၊ အသင့္ျဖစ္ေနမႈအေျခအေနမ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ ေမးျမန္းေျဖၾကားခ်က္မ်ား

ေနျပည္ေတာ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၁

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕ေျမျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား၊ အသင့္ျဖစ္ေနမႈအေျခအေနမ်ား သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအေပၚ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-

ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ စတင္လက္ခံမည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ ၂၂၆၀ သည္ အမွန္တကယ္ ျပန္လာ/မလာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပန္လည္လက္ခံရန္အဆင္သင့္ ျဖစ္/မျဖစ္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအိမ္ေျခ မည္မၽွ စီစဥ္ထားသလဲေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက မိမိတို႔ ေနာက္ဆုံး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တြင္သြား၍ အစည္းအေဝးလုပ္စဥ္မွာပင္ ႏိုဝင္ဘာလလယ္တြင္စမည္ဟု ေျပာခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လူဦးေရမည္မၽွ ပို႔မည္ဆိုသည့္ စာရင္းဇယားလည္းရွိပါေၾကာင္း၊ မည္သည့္႐ြာမ်ားတြင္ ရွိသည္ဆိုသည့္ စာရင္းဇယားအရ စိစစ္ၿပီး႐ြာမ်ားကိုလည္း သိရၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လႊတ္မည္/မလႊတ္ဘူးဆိုသည္မွာ၎တို႔အေပၚ မူတည္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဘက္က အဆင္သင့္လုပ္ထားပါေၾကာင္း၊မိမိတို႔ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ကိစၥမ်ား၊ တာဝန္ ဝတၱရား မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေရရွည္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ား၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည့္ကိစၥမ်ားကိုကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ေနပါေၾကာင္း၊လုံၿခဳံေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေကာင္းဆုံးအေျခအေနကို ေဆာင္႐ြက္ထားပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ ေက်း႐ြာ ၄၂ ေနရာကိုလည္း ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေအာင္ျမင္မႈေျခလွမ္းမ်ား စတင္

မိမိတို႔ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ ႐ိုးသားစြာျဖင့္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္မ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ထားျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ရွင္းပါေၾကာင္း၊အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ပူးေပါင္းကူညီမႈရရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကိုလည္း လက္ခံေဆာင္႐ြက္ေနပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုႏိုင္ငံတကာက ယုံၾကည္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ရွိလာပါေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ေအာင္ျမင္မႈေျခလွမ္းမ်ား စတင္သည္ဟု ေျပာ၍ရပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္သူက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထိုစဥ္က ၎တို႔ဘက္မွ ၈၀၃၂ ဦးစာရင္းေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၎တို႔အထဲမွ လူ ၅၀၀၀ ကို စိစစ္ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔ထဲမွ၂၂၆၀ ကို ပထမအသုတ္အေနျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ငါးခူရေရလမ္းမွစတင္ေခၚယူမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒုတိယအသုတ္ ၂၀၉၅ ဦးကို ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲကုန္းလမ္းမွ ေခၚယူမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေကာ့ဘဇားတြင္ ႐ုံးစိုက္သည့္            refugee commissioner  ေခါင္းေဆာင္သည့္ special third force ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္တြင္ ဖြဲ႕ထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဖြဲ႕ဝင္ ကိုးဦးရွိပါေၾကာင္း၊ ၎တို႔ႏွင့္ မိမိတို႔ စခန္းတာဝန္ခံ ဆက္စပ္ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ

လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္မ်ား တစ္ဖက္တြင္ လႈပ္ရွားေနသည္မွာ ဟုတ္/မဟုတ္ သိရွိလိုေၾကာင္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူက ၎ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတို႔အေနျဖင့္ သတင္းရရွိမႈမရွိပါေၾကာင္း၊ ရွိသည္ဟုလည္းမၾကားမိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။UNDP၊ UNHCR တို႔အေနျဖင့္ ယခုကိစၥတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ရွိ/မရွိႏွင့္ UN အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေမးခြန္းထုတ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္သူက မိမိတို႔ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ျပႆနာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူညီမႈရကာႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ပိုၿပီးလ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ပံ့ပိုးေပးရန္ UNHCR၊ UNDP ႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ သုံးပြင့္ဆိုင္MoU ထိုးပါေၾကာင္း၊ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနသည္မ်ားလည္း ရွိပါေၾကာင္း၊နည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ဆိုၿပီး ေဖာ္ေဆာင္ေနပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္၎တို႔ ပါဝင္ေနၿပီဟု ေျပာလိုပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေဇာ္ေဌးက နံပါတ္ ၁ အခ်က္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ေကာ္မတီဖြဲ႕ၿပီး လုပ္ေဆာင္ပါေၾကာင္း၊ ေနရာ ၄၂ ေနရာ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာပါက ေနရာခ်ထားမည္ဆိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ပါေၾကာင္း၊ သင့္ေတာ္သည့္ လုံၿခဳံေရးပိုင္းႏွင့္ သင့္ေတာ္သေလာက္ ေဆာက္ထားပါေၾကာင္း၊ ျပန္လာမည့္သူ ၂၂၆၀ အတြက္ တူရာတူရာစုၿပီး တူရာတူရာေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ တစ္ခါတည္းပါဝင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဘက္မွ အဆင္သင့္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎တို႔အတြက္ယခင္ကလုပ္ခဲ့သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈပုံစံကို ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ထားပါေၾကာင္း။

ယင္းကိစၥကို မျဖစ္ေျမာက္ေစခ်င္သည့္သူမ်ားလည္းရွိပါေၾကာင္း၊ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးသည့္အတြက္ ျပန္မပို႔သင့္ဘူးဟု ေျပာေနသည္မ်ားရွိပါေၾကာင္း၊သို႔ေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူစာခ်ဳပ္အတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ေနပါေၾကာင္း၊အခ်ိန္မေ႐ြး လက္ခံႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တိုင္ ေျပာထားပါေၾကာင္း၊ ဝင္ေရာက္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ ဆင့္ကဲ ဆင့္ကဲ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းထားပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။

တစ္ျပည္နယ္လုံးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္

ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာမည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာေဒသခံမ်ားကိုတိုင္ပင္မႈမရွိျခင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီးေနထိုင္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္သူမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား ပါဝင္လာပါကမည္သို႔ေဆာင္႐ြက္မလဲေမးခြန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ယခု ေဆာင္႐ြက္သည့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕၍ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တစ္ျပည္နယ္လုံးအတြက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကိုဖီအာနန္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ေနရာတြင္လည္း တစ္ျပည္နယ္လုံး အတိုင္းအတာအေနျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္လက္ခံေရးအပိုင္းတြင္ တစ္ျပည္နယ္လုံးႏွင့္ဆိုင္သည့္ကိစၥျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ေဆာင္႐ြက္မႈတိုင္းတြင္ ေကာ္မတီျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ပါေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

နံပါတ္ ၂ အေနျဖင့္ မိမိတို႔ေဆာင္႐ြက္မႈတိုင္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္လုပ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊လုံၿခဳံေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိတို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္မ်ားကိုရွင္းလင္းပါေၾကာင္း၊ အႀကံဉာဏ္မ်ားလည္းယူပါေၾကာင္း၊ ေရရွည္ပဋိပကၡကင္းေဝးေရး၊ သဟဇာတျဖစ္ေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ လက္ေတြ႕က်က် ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။

လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးရန္ စတင္ေဆြးေႏြးဆက္လက္၍ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္သူက ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီးတြင္ လတ္တေလာအခ်က္အလက္မ်ားအရ လူသုံးေထာင္ခန္႔ ရွိပါေၾကာင္း၊၎တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၿပီးခဲ့သည့္ ဩဂုတ္လက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေနျပည္ေတာ္သို႔ လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဝန္ႀကီးအဆင့္ ေဆြးေႏြးပါေၾကာင္း၊ လတ္တေလာတြင္ ICRC  ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးရန္ စတင္ေဆြးေႏြးေနပါေၾကာင္း၊ စက္တင္ဘာလအတြင္းICRC ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းတို႔က နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး ေနထိုင္ၾကသူမ်ားထံ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းထပ္မံသြားေရာက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ Physical Arrangement ထဲတြင္လည္း နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး ေနထိုင္သူမ်ားကို ဦးစားေပးၿပီး ျပန္ပို႔ရန္ေဖာ္ျပထားပါေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးရန္ ICRC  ႏွင့္ မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီေပးပို႔ခဲ့

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားစာရင္းကိုလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္ကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီေပးပို႔ခဲ့ပါေၾကာင္း၊လတ္တေလာ အေနအထားတြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန အခ်င္းခ်င္းလည္း ယခုကိစၥကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူက အၾကမ္းဖက္သမား ၆၅ ဦးပါဝင္သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ၎တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိစစ္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းတပ္ဖြဲ႕၊ မႈခင္းတပ္ဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ကိုတာဝန္ခ်ထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေရာက္ရွိလာပါကလည္း အေရးယူေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာမည့္သူမ်ားအား လက္ခံရန္ မည္မၽွၾကာမလဲ၊ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိုတစ္ဖက္မွ မည္မၽွအထိ သိရွိထားသလဲဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္သူက မိမိကိုယ္တိုင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရာတြင္ အဓိကေက်း႐ြာအုပ္စု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ထို႔အျပင္ ၾကားစခန္း၌ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဗီႏိုင္းစာ႐ြက္မ်ားျဖင့္ အေသးစိတ္ ရွင္းျပခြင့္ရခဲ့ပါေၾကာင္း၊အဓိကေပးခ်င္သည့္အရာမွာ ၎တို႔ဘာသာစကားႏွင့္ ေရးထားသည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎တို႔ နားလည္ႏိုင္မည့္ အေထာက္အထားအေနျဖင့္ျဖန္႔ေဝခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက လူဦးေရ ၂၂၆၀ ကိုတစ္ရက္လၽွင္ ၁၅၀ ႏႈန္း လက္ခံမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖ်င္းတြက္ပါက၁၅ ရက္ ေက်ာ္ၾကာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စိုးရိမ္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်ရန္ ႏိုင္ငံတကာပါဝင္မႈသည္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ UNDP၊ UNHCR၊ လ၀ကႏွင့္ MoUထိုးထားပါေၾကာင္း၊ သင့္ေတာ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၎တို႔ဝင္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ထိုအခ်ိန္တြင္ ေဝဖန္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။

တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာမည့္သူမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုလသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္သူက မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ကူတူပါေလာင္စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ယင္းစခန္းတြင္ရွိေနသူမ်ားက အားတက္သေရာ လိုလားမႈကို ျပသခဲ့ေၾကာင္း၊ ဟိႏၵဴအသိုက္အဝန္းႏွင့္ မိမိတို႔ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ျခမ္းတြင္လက္ရွိေနထိုင္လ်က္ရွိၾကေသာ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ၄၃၈ ဦး ရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႔သည္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာရန္ အလြန္စိတ္အား ထက္သန္မႈကို ျပသခဲ့ေၾကာင္း၊ယင္းစခန္းတြင္ရွိေနသူမ်ားက ၎တို႔ေနထိုင္စားေသာက္ရပုံ၊ ပညာေရး၊က်န္းမာေရး စသည့္အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားကို ေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္လာရန္ လြန္စြာပင္ ဆႏၵရွိေနၾကေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္အရ ၎တို႔အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ဆႏၵႏွင့္အညီျပန္လာႏိုင္ေစေရးအတြက္ ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ကလည္း ၎တို႔ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိျဖင့္ ျပန္လာျခင္းကို လက္ခံႀကိဳဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ UNDP ႏွင့္ UNHCR တို႔သည္ ဌာေနသို႔ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး အဆင့္သုံးဆင့္တြင္ ပါဝင္ကူညီၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။

တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္မည့္သူမ်ားအား ေန႔စဥ္ လက္ခံႏိုင္မည့္အေျခအေနႏွင့္ စုစုေပါင္းၾကာျမင့္မည့္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက တစ္ရက္လၽွင္ လူ ၁၅၀ ျဖင့္၁၄၊ ၁၅ ရက္ခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္လက္ခံေရးအတြက္အင္အားစာရင္း ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္အား ဆက္လက္ေပးပို႔ထားပါေၾကာင္း၊ ယခုလုပ္ငန္းစဥ္အား စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ခိုင္လုံသူကို ႏိုင္ငံသားဆက္လက္ေပးသြားမည္

NVC ကတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူသည္ မည္သည့္ေနရာအထိ သြား၍ရမလဲ၊ ႏိုင္ငံသားကတ္ မီးေလာင္သြားပါက မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္ေပးမလဲ စသည့္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဌးလႈိင္က ႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီးသားသူမ်ား အိမ္မီးေလာင္သြားပါက ၎တို႔အတြက္ မိမိတို႔ထံတြင္ မွတ္တမ္းမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီးသူမ်ား ႏိုင္ငံသားဆုံး႐ႈံးသည္မွာ မရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီးေၾကာင္းမွတ္တမ္းအေထာက္အထားမ်ား ခိုင္လုံသူကို ႏိုင္ငံသားဆက္လက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ NVC ကတ္ကိုင္ေဆာင္သည့္ အပိုင္းတြင္ NVC ကတ္မွာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ေက်ာ္၊ ခ႐ိုင္ေက်ာ္၊ျပည္နယ္ေက်ာ္ သြားမည္ဆိုပါက သတ္မွတ္ပုံစံေလၽွာက္ထားၿပီး သြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ NVC ကတ္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည့္ အသုံးႏႈန္းမပါပါေၾကာင္း၊ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္လည္း မလိုအပ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ႏိုင္ငံသားဥပေဒႏွင့္အညီေပးမည္

တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာမည့္သူမ်ားအား ႏိုင္ငံသားေပးႏိုင္မည့္ အေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက မိမိတို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒႏွင့္အညီေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ မူလက ၾကာျမင့္ေသာ္လည္း ယခုျမန္ဆန္ေအာင္ စီမံေဆာင္႐ြက္ ထားပါေၾကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္၊ျပည္နယ္အဆင့္ေကာ္မတီမ်ားမွ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ဝန္ႀကီးမ်ား Board ထိုင္ရပါေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ ျမန္ဆန္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ NVC ကတ္ရရွိသူမ်ားကိုလည္းNVCအခြင့္အေရးမ်ားရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

သတင္းရယူေရးကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္စတင္သည္ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စီမံၿပီး မီဒီယာမ်ားအား သတင္းေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မည္သို႔စိစစ္၍ မည္သို႔လက္ခံသည္ဆိုသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိတို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို မည္သို႔ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မလဲဆိုသည့္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးလည္းလႊတ္ေတာ္တြင္ သုံးႀကိမ္ ရွင္းလင္းၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သြားေရာက္သည့္အခါတိုင္းတြင္လည္း လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ေနျပည္ေတာ္တြင္လည္း ေအာက္ေျခမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပါေၾကာင္း၊CSO အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လည္း ေခၚယူေတြ႕ဆုံၿပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္မ်ား ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း မၾကာခဏေတြ႕ဆုံ၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည့္အျပင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကိုလည္း ေလၽွာက္ထားျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကိုလည္း အလြတ္သေဘာႏွင့္ တရားဝင္ေတြ႕ဆုံၿပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္းမ်ား ရွိပါေၾကာင္း။

အထူးသျဖင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ Diversity Management တြင္ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာ ရွိပါေၾကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ၊ သက္၊ ခမီ စသည့္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံပါေၾကာင္း၊ ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔အားေဆြးေႏြးၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာထားပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားအား အဆင္ေျပေျပကိုင္တြယ္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက မည္သို႔ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို ရွင္းျပထားပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။

ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာမည့္သူမ်ား၏ အေရအတြက္၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ဦးျမင့္သူက မိမိတို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ေတြ႕ႀကဳံရသမၽွ ျပႆနာတိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံတာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကား ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံကာ ၫွိႏႈိင္းေျဖရွင္းသြားၾကမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဟုေခၚဆိုေသာအဖြဲ႕က ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ မိမိတို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားလုပ္ငန္းအဆင့္တိုင္းအတြက္ ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာလည္း ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္ျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းလ်က္ရွိၾကေၾကာင္း။

သံတမန္ေရးနည္းလမ္းမွတစ္ဆင့္ ေျဖရွင္းသြားမည္

ႏိုင္ငံျခားေရးအတြင္းဝန္အဆင့္တြင္ မိမိတို႔သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဌာေနျပန္ပို႔ေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္ေပၚလာသမၽွ ျပႆနာတိုင္းကို ဌာနႏွစ္ခုအၾကား သံတမန္ေရးနည္းလမ္းမွတစ္ဆင့္ ေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာမည့္ဦးေရမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအေပၚ တည္မွီေနေၾကာင္း၊ ကနဦးစာရင္းအရ လူေပါင္း ၈၀၃၂ ဦး ျပန္လာမည္ဟု သိရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎တို႔အနက္ ၂၂၆၀ ဦးမွာ ပထမအသုတ္အျဖစ္ ျပန္လာမည့္သူမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ ေလာေလာဆယ္တြင္ ျပန္လာသူမ်ားအား ေက်း႐ြာအုပ္စု ၄၂ခုတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း။

မိမိဆႏၵႏွင့္အညီ ျပန္လိုလၽွင္ ျပန္ႏိုင္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္ႏွင့္ မိမိအေနျဖင့္ စခန္းအထိသြားေရာက္၍ ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ျပန္လာႏိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ UNDP ၊ UNHCR ႏွင့္ပါ ပူးေပါင္းလက္တြဲလုပ္ကိုင္ေနၿပီး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာမည့္သူမ်ား၏အေရအတြက္ စာရင္းကြဲလြဲမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္က စာရင္းကြဲလြဲမႈတြင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ေပးလာသည့္စာရင္းထဲ၌ အမည္ထပ္ေနသည္မ်ား ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ အမည္ထပ္ေနသည္မ်ားကို ျပန္လည္စစ္ေဆးရာတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရ၊လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာန၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ စိစစ္လိုက္သည့္အတြက္ ေလ်ာ့သြားျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စုစုေပါင္း ၂၂၅၁ ဦးျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ဥပေဒအရ လႊဲေျပာင္းေပးရမည္ဆက္လက္၍ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အမည္စာရင္းအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ ေပးထားပါေၾကာင္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ဥပေဒအရ လႊဲေျပာင္းေပးရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအသစ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ အုပ္စုမ်ားတြင္ ပါဝင္လာပါက လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

NVC ကတ္တြင္ လူမ်ိဳးအမည္အား မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပမည္ဆိုသည့္ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဌးလႈိင္က NVC ကတ္တြင္႐ိုဟင္ဂ်ာ၊ ဘဂၤါလီဟု ေဖာ္ျပမည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားဆက္လက္ေလၽွာက္ထားရာတြင္လည္း ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒအတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒတြင္ႏိုင္ငံသား၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူဆိုၿပီး သုံးမ်ိဳးရွိပါေၾကာင္း၊ယင္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ကိုက္ညီသည့္ အေထာက္အထားရွိသူကို ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒအတိုင္း ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားအားလုံးကို စမတ္ကတ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္အစီအစဥ္ကို စီမံခ်က္ေရးဆြဲၿပီး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ လူတစ္ဦးကိုနံပါတ္တစ္ခုေပးၿပီး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းနံပါတ္သည္လူတစ္ဦး၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး စသည့္ က႑ေပါင္းစုံအတြက္ႏွင့္ e- government ကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ နံပါတ္တစ္ခု ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ e- government ကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ စမတ္ကတ္ကို အသုံးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံသားစနစ္ကို ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိလည္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

လူမ်ိဳးအျငင္းပြားစရာမရွိ

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ယင္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လူတစ္ေယာက္လၽွင္ One Identity ျဖစ္ၿပီး စမတ္ကတ္ျဖစ္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ေခါက္ခ်ိဳးမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ယင္းတြင္ ႏိုင္ငံသား၊ အမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္ႏွင့္၎၏ ID နံပါတ္ပါမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမပါဝင္ေတာ့သည့္အတြက္ လူမ်ိဳးအျငင္းပြားစရာမရွိေတာ့ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။