ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သံအမတ္ႀကီးမ်ား သီးျခားစီ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

Printer-friendly versionSend by email

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သံအမတ္ႀကီးမ်ား သီးျခားစီ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား UNICEF၊ ကူဝိတ္သံ႐ုံးမွ သံ႐ုံးယာယီတာဝန္ခံ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တူရကီႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးတို႔က အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနတြင္သီးျခားစီ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည္။

UNICEF East Asia and Pacific RegionalOffice (EAPRO) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ UNICEF မွ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတို႔တြင္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ၎မွေမြးဖြားေသာ ကေလးအသက္ ႏွစ္ႏွစ္အထိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္(Maternal and Child Cash Transfer (MCCT)Program)  ၏ အေျခအေန မ်ား၊ ဆက္လက္၍ MCCT Program ကို ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ အသစ္ေရးဆြဲေနသည့္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ လူမႈေရးျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ (Case Management System)ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ Social Workers မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ Social Work Institue တစ္ရပ္အားရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ေထာင္ရန္ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား၊မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းမႈေလၽွာ႔ခ်ေရးအတြက္ ကေလးသူငယ္ဘ၀မွစတင္၍ အျမင့္မားဆုံးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရရွိေရးအတြက္ ေစာစီးစြာဆန္းစစ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ား (Early Childhood Intervention)  ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ေရးႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာမည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအတြက္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မည့္ ကိစၥမ်ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအတြက္ MCCT Program ႏွင့္ လူမႈေရးပင္စင္စနစ္တို႔အား ေဆာင္႐ြက္ေပးမည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကူဝိတ္သံ႐ုံးမွ သံ႐ုံးတာဝန္ခံျဖစ္သူ Mr. Adel M F A AL Adgham၊ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H. E. Mrs. Tone Tinnes ႏွင့္တူရကီႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H. E. Kerem Divanhogluတို႔ႏွင့္ သီးျခားစီေတြ႕ဆုံစဥ္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒုတိယဆင္းရဲမႈႏႈန္းျမင့္မားသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရသစ္တာဝန္ယူ သည္မွစ၍ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ARSAအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာမႈအေပၚ UEHRD ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ မႈႏွင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးကို ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွစ၍ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး ယခုဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ပထမအသုတ္ ၂၂၅၁ဦး ပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပန္လည္ လက္ခံေရးကိုျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနမ်ားကို အသိေပးရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီးသက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအသီးသီးမွ အကူအညီေပးႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသံ႐ုံးမွ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းကိစၥရပ္မ်ား၊ မိုင္းအႏၲရာယ္သတိေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ မိုင္းဒဏ္ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအားကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသည္။