ဂြၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး၊ လက္ေထာက္ဦးစီးမွဴး၊ ေျမတိုင္း-၄ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး(အၿငိမ္းစား) တို႔အေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူ

Printer-friendly versionSend by email

ဂြၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးမင္းမင္းေဇာ္၊ လက္ေထာက္ဦးစီးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္လြင္၊ ေျမတိုင္း-၄ ဦးေက်ာ္ႏိုင္ထြန္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး(အၿငိမ္းစား) ဦးဦးေက်ာ္ဝင္းတို႔အေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူ

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၉

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဂြၿမိဳ႕နယ္ ကင္းပုံေက်း႐ြာအုပ္စု ကမ္းသာယာေက်း႐ြာရွိ ကြင္းအမွတ္(၂၈၆)၊ သာေခြးခ်ိဳင္ကြင္း ဦးပိုင္အမွတ္(N-3)၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဧရိယာ ဧက ၁ ဒသမ ၈၀ အား တိုင္းတာေရာင္းခ်ရာတြင္ ၂ ဒသမ ၄၃ ဧကအထိ တိုင္းတာေပးၿပီး ပိုလၽွံေသာ သုည ဒသမ ၆၃ ဧကအတြက္ ၾကားပြဲစားမွ တစ္ဆင့္ ဂြၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ဦးစီးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္လြင္ႏွင့္ ေျမတိုင္း-၄ ဦးေက်ာ္ႏိုင္ထြန္းတို႔အား ေငြက်ပ္ သိန္း ၆၃၀ ေပးခဲ့ရျခင္းအေပၚ အေရးယူေပးပါရန္ တိုင္ၾကားစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္သို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးပို႔ခဲ့သည္။

တိုင္ၾကားစာအရ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဂြၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးမင္းမင္းေဇာ္၊ လက္ေထာက္ဦးစီးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္လြင္ႏွင့္ေျမတိုင္း-၄ ဦးေက်ာ္ႏိုင္ထြန္း တို႔သည္ ဂြၿမိဳ႕နယ္ ကင္းပုံေက်း႐ြာအုပ္စု ကမ္းသာယာေက်း႐ြာရွိ ကြင္းအမွတ္(၂၈၆)၊ သာေခြးခ်ိဳင္ကြင္း ဦးပိုင္အမွတ္(N-3)၊ ဧရိယာ ၂ ဒသမ ၄၃ ဧကႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမစာရင္းပုံစံ(၁၀၅)ႏွင့္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပုံစံ(၇)တို႔အား ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း အသစ္ထပ္မံထုတ္ေပးရာတြင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ေျမစာရင္း ပုံစံ(၁၀၅)၊ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပုံစံ(၇)တို႔အား အသစ္ထုတ္ေပးရန္အတြက္ ေျမကြက္ပိုင္ရွင္မ်ားထံမွ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ သိန္း ၆၃၀ ကို သုံးႀကိမ္ခြဲ၍၎တို႔၏ ရာထူးတာဝန္အရ ေပးအပ္ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ကို အလြဲသုံးစားျပဳကာ ေတာင္းခံရယူၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး(အၿငိမ္းစား) ဦးဦးေက်ာ္ဝင္းသည္ အခ်င္းျဖစ္ ေျမ ၂ ဒသမ ၄၃ ဧကႏွင့္ ပတ္သက္၍လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဘဲေျမစာရင္းပုံစံ(၁၀၅)ႏွင့္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပုံစံ(၇)တို႔အား အသစ္ထပ္မံထုတ္ေပး၍ ေငြေၾကးမ်ား လက္ခံရယူခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံး၌ မွတ္တမ္းထားရွိေသာ ပုံစံ(၇)ေပၚတြင္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးအေနျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးခဲ့ျခင္းသည္ ဦးမင္းမင္းေဇာ္ႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ား အဂတိလိုက္စားမႈ က်ဴးလြန္ရာတြင္ အားေပးကူညီခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဂြၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးမင္းမင္းေဇာ္၊ လက္ေထာက္ဦးစီးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္လြင္ႏွင့္ ေျမတိုင္း-၄ ဦးေက်ာ္ႏိုင္ထြန္းတို႔အေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ အရ လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး(အၿငိမ္းစား) ဦးဦးေက်ာ္ဝင္းအေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆/၆၃ အရလည္းေကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ဂြၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ ဇန္နဝါရီ ၈ရက္၌ ပထမသတင္းေပး တိုင္ၾကားခ်က္ ဖြင့္လွစ္၍ တရားစြဲဆိုအေရးယူႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ သတင္းရရွိသည္။