အစိုးရသစ္ ပထမရက္ ၁၀၀ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆ႒မအႀကိမ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပ

Printer-friendly versionSend by email

အစိုးရသစ္၏ ပထမရက္ ၁၀၀ ကာလအတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆ႒မအႀကိမ္  သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကို ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

စာရင္းႏွင့္စာရင္းစစ္ျပပြဲ (၂၀၁၆)

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းက ရက္ ၁၀၀ အတြင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ေလးခု ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ စာရင္းႏွင့္စာရင္းစစ္ျပပြဲ (၂၀၁၆) ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျခင္း၊ ပုဂၢလိက က႑တြင္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အႀကီးစား ႏွင့္ အလယ္အလတ္စား အခြန္ထမ္း ကုမၸဏီမ်ား၏ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံျခင္း စံမ်ားကို လိုက္နာ က်င့္သုံးမႈအေျခအေနအား အစီရင္ခံ တင္ျပျခင္း၊ အစိုးရ က႑ ႏိုင္ငံတကာစာရင္းစံမ်ား လိုက္နာက်င့္သုံးမႈႏွင့္ အစိုးရေငြစာရင္းထားနည္းစနစ္အား ေငြသားစီးဆင္းမႈ အေျခခံမွ ေစ့ေရာက္မႈအေျခခံသို႔ အဆင့္ဆင့္ ကူးေျပာင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ပုံမွန္ စစ္ေဆးေရးအစီအစဥ္လုပ္ငန္း ရပ္မ်ားကို တင္ျပျခင္းတို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

နမူနာေကာက္ေ႐ြးခ်ယ္နည္း

စာရင္းႏွင့္စာရင္းစစ္ျပပြဲကို ဇူလိုင္ ၉ ရက္ႏွင့္ ၁၀ ရက္တို႔တြင္ အမ်ိဳးသားဇာတ္႐ုံ (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕)၌ က်င္းပခဲ့ပါ ေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိကက႑တြင္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အႀကီးစားႏွင့္ အလယ္ အလတ္စား အခြန္ထမ္းကုမၸဏီမ်ား၏ ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရး အစီရင္ခံျခင္း စံမ်ားလိုက္နာက်င့္သုံးမႈ အေျခ အေနကို အစီရင္ခံ တင္ျပရန္ International Financial Reporting ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္႐ြက္ေန ပါေၾကာင္း၊ GIZ ဂ်ာမန္ ကုမၸဏီကလည္း အေထာက္အပံ့ေပးေနပါေၾကာင္း၊ ဆန္းစစ္ေမးခြန္းလႊာမ်ားျပဳစု၍ ပုဂၢလိကက႑မွ ကုမၸဏီမ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အႀကီးစားႏွင့္ အလယ္အလတ္စား အခြန္ထမ္းကုမၸဏီမ်ား၏ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံျခင္းစံမ်ား လိုက္နာက်င့္သုံးမႈ အေျခအေနကို နမူနာ ေကာက္ေ႐ြးခ်ယ္နည္းျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ကာ ေလ့လာစိစစ္သုံးသပ္မႈ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္း

အစိုးရက႑ ႏိုင္ငံတကာစာရင္းစံမ်ား လိုက္နာက်င့္သုံးမႈႏွင့္ အစိုးရ ေငြစာရင္းထားနည္းစနစ္အား ေငြသား စီးဆင္းမႈအေျခခံမွ ေစ့ေရာက္မႈအေျခခံသို႔ အဆင့္ ဆင့္ကူးေျပာင္းေဆာင္႐ြက္မႈျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ယွဥ္ပါက ႏိုင္ငံတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းေန ပါေၾကာင္း၊ ဒီအစိုးရလက္ထက္တြင္ စြန္႔စြန္႔စားစားႏွင့္ မွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ က်င့္သုံးရန္ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္ပါ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 

အထူးမြမ္းမံသင္တန္းမ်ားအား ရပ္စဲျခင္း

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕မွ ဦးေစာဗယ္လင္တိုင္းက ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္ သည့္ ဥပေဒထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရး၊ နည္းဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိ ဝင္ေပါက္ ရာထူး ေရးေျဖစာေမးပြဲေမးခြန္း ပုံစံေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္လ်က္ ရွိေသာ ပုံမွန္ သင္တန္းမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သင္ၾကားမႈပုံစံမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဗဟိုဝန္ထမ္း တကၠသိုလ္ႏွစ္ခုတြင္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်လ်က္ရွိသည့္ သင္တန္း မ်ားႏွင့္ ဘာသာရပ္ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ သင္႐ိုးဇယားႏွင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားအား သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ အသစ္ျပန္လည္ ေရးဆြဲျခင္း၊ ဗဟိုဝန္ထမ္း တကၠသိုလ္ႏွစ္ခုတြင္ Civil Services Academy (CSA) မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕ႏွင့္ Hanns Seidel Foundation ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း အကယ္ဒမီတည္ေထာင္ေရး အႀကံျပဳအလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း၊ ဗဟို ဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ (ေဖာင္ႀကီး)ကို ဗဟိုဝန္ထမ္း တကၠသိုလ္ (ေအာက္ျမန္မာျပည္) ဟု အမည္ ေျပာင္းလဲ ျခင္း၊ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္အသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ တကၠသိုလ္တံဆိပ္၊ လက္ေမာင္း တံဆိပ္မ်ားသည္ ေခတ္ကာလအားျဖင့္ ေလ်ာ္ညီမႈမရွိေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ တကၠသိုလ္အမွတ္အသား Logo တံဆိပ္အသစ္၊ ေဆာင္ပုဒ္အသစ္မ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၏ အကဲျဖတ္ မွတ္တမ္းႏွင့္ ရာထူး တိုးျမႇင့္ေပးရန္ တန္းစီဇယားမ်ား စုစည္းစိစစ္ျခင္း၊ အေျခခံဆရာ ဆရာမမ်ား၊ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ဆရာ ဆရာမ်ားအတြက္ (အထူးမြမ္းမံသင္တန္း မ်ားအားရပ္စဲျခင္း) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း။

 

ႏွစ္ျပည့္ပင္စင္ခံစားခြင့္ရွိ

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးကိစၥအတြက္ ျပင္ဆင္ရမည့္ ပုဒ္မမ်ားမွာ ပုဒ္မ ၅၈ မူလက “ဝန္ထမ္းသည္ အၿငိမ္းစားယူရမည့္ အသက္မျပည့္ေသးေသာ္လည္း အၿငိမ္းစားယူႏိုင္ခြင့္ ရွိသည့္ လုပ္သက္ျပည့္ေသာအခါ ႏွစ္ျပည့္ပင္စင္ ခံစားခြင့္ ရွိသည္” အစား “ဝန္ထမ္းသည္ အၿငိမ္းစားယူရမည့္အသက္ မျပည့္ေသးေသာ္လည္း လုပ္သက္ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ေသာအခါ ႏွစ္ျပည့္ပင္စင္ ခံစားခြင့္ရွိသည္” ဟူ၍ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပုဒ္မ ၆၂ အေနျဖင့္ မူလက “အသက္ ၅၅ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးျဖစ္ေသာ ဝန္ထမ္းသည္ အၿငိမ္းစားယူႏိုင္ခြင့္ ရွိသည့္ လုပ္သက္ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ေသာအခါ ႏွစ္ျပည့္ပင္စင္ ခံစားခြင့္ ေတာင္းခံလာပါက ခိုင္လုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိဘဲ ျငင္းပယ္ျခင္း မျပဳရ” ဆိုတဲ့စကားရပ္အစား “ဝန္ထမ္းက ပုဒ္မ ၅၈ အရ ႏွစ္ျပည့္ပင္စင္ ခံစားခြင့္ေတာင္းခံသည့္အခါ ခိုင္လုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ျငင္းပယ္ျခင္း မျပဳရ” ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထိုး ျပင္ဆင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 

ေထာက္ပံ့ကူညီေရးဖြင့္လွစ္

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ ဦးမ်ိဳးေအာင္ႏွင့္ ဦးျမင့္ႀကိဳင္တို႔က ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ၁၃ ခု ခ်မွတ္ခဲ့ပါ ေၾကာင္း၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျခာက္ခု ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီေရး ဗဟိုဌာနႏွစ္ခုကို ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕၌ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္ႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အလုပ္ သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီး ဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ ျမ၀တီ၊ တာခ်ီလိတ္ႏွင့္ ထားဝယ္ေဒသတို႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၆၂ ဦးအား ပညာရွင္ မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ သက္ေမြးပညာအသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ားရရွိေစရန္ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ စက္ျပင္ သင္တန္း အပါအဝင္ ေဒသတြင္းလိုအပ္သည့္ သင္တန္း ေျခာက္မ်ိဳးေပးၿပီး အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပး ျခင္းကို ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း။

 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည္

လုပ္သားမ်ားကၽြမ္းက်င္မႈအလိုက္ ဝင္ေငြတိုးတက္ရရွိ လာျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ပါက ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္တြင္ စက္႐ုံမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည္စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ား ေမၽွာ္မွန္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံကတ္ျပား (National Verification Card )  ထုတ္ေပးမႈမွာ ဩဂုတ္ ၂၆ ရက္အထိ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္တြင္ စုစုေပါင္း၇၉၅၇ ဦး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၂၂၂၃ ဦး၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမွာ ဩဂုတ္ ၂၆ ရက္အထိ ေလၽွာက္လႊာလက္ခံရရွိမႈ ၃၄၄၁ ဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္မွ စိစစ္ၿပီး ၃၁၇၆ ဦး၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မွ စိစစ္ၿပီး ၂၈၄၁ ဦး၊ ႐ုံးခ်ဳပ္သို႔ တင္ျပမႈ ၇၉၀ ႏွင့္ ဗဟိုအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပမႈ ၁၈၇ဦး ရွိပါေၾကာင္း၊ အမည္မည္းစာရင္း (Black List)ပယ္ဖ်က္မႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၂၄၈ ဦး၊ ႏိုင္ငံျခားသား၃၇၁ ဦး စုစုေပါင္း ၆၁၉ ဦးရွိၿပီး က်န္ရွိသည့္ အမည္ မည္းစာရင္းတြင္ ႏိုင္ငံသား ၁၈၅ ဦး၊ ႏိုင္ငံျခားသား ၃၅၆၆ ဦး၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ၄၈၄၅ အုပ္တို႔ ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 

ဥပေဒမူၾကမ္း ၅၂ ခုကို အႀကံျပဳႏိုင္

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ေဒၚႏုႏုယဥ္က ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား စိစစ္အႀကံေပးျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္း ၃၅ ခုအနက္ ၃၀ ကို စိစစ္ၿပီး ဥပေဒအႀကံျပဳႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မူၾကမ္းမ်ားအား စိစစ္ အႀကံေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒမူၾကမ္း ၅၅ ခုအနက္ ဥပေဒ မူၾကမ္း ၅၂ ခုကို ဥပေဒအႀကံျပဳ ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။

 

ဥပေဒဘာသာျပန္ဆိုျခင္းတြင္ ဥပေဒ ၃၈ ခုအနက္ ၂၄ ခု ကို အဂၤလိပ္ဘာသာ ျပန္ဆိုခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ အညီ အႀကံျပဳေျဖၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဥပေဒအႀကံျပဳ ရွစ္ခုတြင္ ခုနစ္ခုကို ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံးမ်ားက ေပးပို႔လာသည့္ MoU, MoA,LoI အစရွိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား စိစစ္ အႀကံျပဳျခင္း လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ အေနျဖင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၁၃၀ ကို အႀကံျပဳႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တြင္ တင္ျပမည့္ ေလၽွာက္လဲခ်က္မ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ တင္ျပၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမွာ စီမံခ်က္ကာလ အတြင္း ေသဒဏ္အတည္ျပဳမႈ ေျခာက္မႈ၊ ရာဇဝတ္အယူခံမႈ ၄၃ မႈ၊ ရာဇဝတ္ျပင္ဆင္မႈ ၆၅ မႈ၊ ရာဇဝတ္ အေထြေထြမႈ တစ္မႈ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ တင္သြင္းႏိုင္ေရး

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ တရားေသ လႊတ္မိန္႔အယူခံမႈမ်ား ကာလစည္းကမ္း သတ္မွတ္ရက္ အတြင္း တင္သြင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ရာဇဝတ္အယူခံမႈ ၆၆မႈကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ ျပင္ဆင္မႈမ်ားအခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ တင္သြင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္မႈ ၂၆ မႈ ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။

 

တရားမစြဲမီဥပေဒအႀကံဉာဏ္ေပးျခင္းကို အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔အေပၚ စိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္း ၿပီးစီးမႈ မွာ ၁၈၅၈ မႈ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ ဥပေဒအႀကံဉာဏ္ေပးျခင္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံးမ်ားသို႔ လမ္းၫႊန္မႈဥပေဒအႀကံဉာဏ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ၿပီးစီးမႈ ၂၁ မႈ ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း။

 

ဥပေဒ႐ုံးအဆင့္ဆင့္၏ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ ေဆာင္ ႐ြက္ၿပီးစီးမႈမ်ားမွာ ေျခာက္လအထက္ ၾကန္႔ၾကာ မႈခင္း ၿပီးျပတ္မႈစီမံခ်က္တြင္ ၆၃၆၂ မႈကို ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး အမႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၾကန္႔ၾကာမႈ မရွိဘဲအျမန္ ၿပီးျပတ္ေစေရးတြင္ ၂၃၀၁ မႈ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသည့္ သတင္းေထာက္ မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား  က ျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

 

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းက စာရင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မည္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ကို သိရွိလို ပါေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ တြင္ စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ က႑ဟူ၍ ရွိပါေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိကက႑အေနျဖင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ စာရင္းစစ္ စံမ်ား လက္ခံက်င့္သုံးရန္  ဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုလုပ္ငန္းသည္ လုပ္ငန္းသစ္မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ယခင္ကတည္းက ကမၻာ့ဘဏ္အပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေရးဆြဲထား ပါေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီမ်ား၏ စာရင္းစံႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာ့ဘဏ္ အစီရင္ခံစာတြင္ အလြန္အားနည္းသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိ ရပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ စာရင္းစံ မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုတင္းက်ပ္စြာ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ႏိုင္ငံေတာ္က႑တြင္ ေငြသားစီးဆင္းမႈ ကို အေျခခံ၍ ေဆာင္႐ြက္ေနပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အေျခခံစနစ္မွ International Public Sector Accounting Standard တစ္နည္းအားျဖင့္ ေငြသားစီးဝင္မႈႏွင့္ စီးထြက္မႈသာမက သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ား၏  ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အ႐ႈံးအျမတ္အပါအဝင္ ေငြသားစီးဆင္းမႈအဆင့္မွ ေစ့ေရာက္မႈ အဆင့္ထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိတြင္ စတင္ေဆာင္႐ြက္သည့္ အဆင့္ ၌သာရွိပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ လိုအပ္သည့္အခ်က္ အလက္မ်ား ေတာင္းထားသည့္အဆင့္တြင္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုေဆာင္႐ြက္မႈသည္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အႀကီးအက်ယ္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ၎လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ အဆင့္တြင္ အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ စတင္ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္၍ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၿပီးစီးမည္ကို ေျဖၾကားႏိုင္ျခင္း မရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

 

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေစာဗယ္လင္တိုင္းက တပ္မေတာ္မွ အရာရွိမ်ားကို အရပ္ဘက္သို႔ ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ရန္ ရွိ/မရွိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းကို ေျဖၾကားရာတြင္ ဌာနတစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္မွ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း စိစစ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ရသည့္အျပင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနက လက္ခံမႈရွိရန္လည္း လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီမႈကိုလည္း လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဌာနမ်ား တစ္ခုမွတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈသည္ ဆက္လက္ရွိမည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း အကန္႔အသတ္ အမ်ားႀကီးရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

 

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာန

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ အင္အားဦးစီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာ၊ ခုံသမာဓိေကာင္စီတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားရာတြင္ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေငြက်ပ္ ၃၆၀၀ သတ္မွတ္ထားပါေၾကာင္း၊ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြသည္ အလုပ္သမား၊ ျပည္သူ၏ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္ကို အေျခခံပါေၾကာင္း၊ ေလာေလာဆယ္ ျပင္ဆင္ရန္ မရွိေသးပါေၾကာင္း၊ ခုံသမာဓိ ေကာင္စီတြင္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား၊ အစိုးရဆိုသည့္ သုံးပြင့္ဆိုင္ ဖြဲ႕ထားပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

 

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျဖၾကားရာတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း အေနျဖင့္ အိမ္တြင္းအေထာက္အကူလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္မည္ဆိုလၽွင္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ေဒၚလာ ၅၀၀  ေက်ာ္ ရၿပီး စင္ကာပူသြားလၽွင္ ေဒၚလာ ၄၀၀ ေက်ာ္ရေၾကာင္း၊ ကိုယ့္ႏ္ိုင္ငံထဲတြင္ တခ်ိဳ႕ဘြဲ႕ရသူမ်ား ထိုဝန္းက်င္ မရရွိၾက ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

 

အလုပ္သမားအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖၾကားရာတြင္အလုပ္သမားဥပေဒတြင္ အတိအက်ျပ႒ာန္း ထားရွိပါေၾကာင္း၊ အေျခခံအဖြဲ႕ အစည္းၿပီးလၽွင္ ၿမိဳ႕နယ္အဖြဲ႕၊ ၿပီးမွ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ရွိပါေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မက္ိုက္ညီသည့္အဖြဲ႕ရွိလၽွင္ အခ်ိန္မေ႐ြးေျပာႏိုင္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

 

အမႈမ်ား အျမန္ၿပီးျပတ္ေအာင္ စစ္ေဆး

တိုင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာမ်ားကိစၥ၊ အမႈမ်ား အျမန္ၿပီးျပတ္ေအာင္စစ္ေဆးေဆာင္႐ြက္ရန္ ၫႊန္ၾကားမႈမ်ား ရွိ၊ မရွိႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းကို ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ေဒၚႏုႏုယဥ္က ေျဖၾကားရာတြင္ တိုင္ၾကားစာ၊ အသနားခံစာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သမၼတ႐ုံး၊ အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးတို႔က ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသို႔ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေတာင္းပါေၾကာင္း၊ အျမန္ဆုံး ႏွစ္ရက္အတြင္းႏွင့္ ေနာက္အက်ဆုံး တစ္ပတ္အတြင္း ျပန္ၾကား ေပးပါေၾကာင္း။

 

ျပစ္မႈႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ နည္းဥပေဒအရ ေျခာက္လအတြင္း ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ဆိုသည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အမႈတစ္မႈ ျဖစ္ခဲ့လၽွင္ Process ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးသည့္ကိစၥတြင္လည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ စစ္ေဆးရပါေၾကာင္း၊ တရားစြဲ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဥပေဒအရာရွိမ်ား၊ တရား႐ုံးမ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေၾကာင့္သာမဟုတ္ဘဲ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာစစ္ေဆးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ဥပေဒအရ ခံစားခြင့္မ်ားကို ၾကားျဖတ္အမိန္႔မ်ား ရွိသည့္ အတြက္ေၾကာင့္လည္း ၾကန္႔ၾကာႏိုင္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။