ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား သာမန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ျဖင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားစရာ မလိုဘဲ ရက္ေပါင္း ၃၀ ေနထိုင္ခြင့္ရေတာ့မည္

Printer-friendly versionSend by email

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၇

စင္ကာပူႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာလီရွန္လုံး၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သာမန္ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား ဗီဇာကင္းလြတ္ရက္ေပါင္း ၃၀ ေနထိုင္ခြင့္ အျပန္အလွန္ သေဘာ တူညီခ်က္ကို လဲလွယ္ခဲ့ၾကသည္။

 

ထိုသေဘာတူညီခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား သာမန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (Ordinary Passport) ျဖင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ၾကရာတြင္ ဗီဇာေလၽွာက္ထားစရာမလိုဘဲ ရက္ေပါင္း ၃၀ ေနထိုင္ခြင့္ ရရွိေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

 

အလားတူ သာမန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဗီဇာေလၽွာက္ထားစရာမလိုေတာ့ဘဲ လာေရာက္ႏိုင္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ အထိ ေနထိုင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

 

သာမန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား ဗီဇာကင္းလြတ္ရက္ေပါင္း ၃၀ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္မွစတင္၍ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။