သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္

တုိင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္၍ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈျဖစ္ပြား

တုိင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္၍ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈျဖစ္ပြား

သဘာဝေဘးသင္႕ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ႕မႈႏႈန္းထားမ်ားအား ျပည္သူသို့တင္ျပခ်က္

သဘာဝေဘးသင္႕ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ႕မႈႏႈန္းထားမ်ားအား ျပည္သူသို့တင္ျပခ်က္

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အမ်ဳိးသားသဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အမ်ဳိးသားသဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္

.