သဘာဝေဘးသင္႕ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ႕မႈႏႈန္းထားမ်ားအား ျပည္သူသို့တင္ျပခ်က္

Printer-friendly versionSend by email