ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလတို႔တြင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ

Printer-friendly versionSend by email