စြမ္းအင္

အစိုးရသစ္၏ ပထမရက္ ၁ဝဝ ကာလအတြင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

အစိုးရသစ္၏ ပထမရက္ ၁ဝဝ ကာလအတြင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

လွ်ပ္စစ္မီးတိုးေပးရန္ႏွင့္ ေလာင္စာဆီ ျဖန္႔ျဖဴးေရးမွာ အစိုးရသစ္ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္မွာလဲ

လွ်ပ္စစ္မီးတိုးေပးရန္ႏွင့္ ေလာင္စာဆီ ျဖန္႔ျဖဴးေရးမွာ အစိုးရသစ္ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္မွာလဲ

.

.