ေရရွည္အက်ဳိးျဖစ္ေစေသာ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာထုတ္လုပ္မႈ ျဖစ္ေပၚေရး ပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းေရးတို႔ လုပ္မည့္ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္း

Printer-friendly versionSend by email

အစိုးရသစ္၏ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းေအာက္တြင္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဓာတ္သတၱဳသတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳျဖစ္ထြန္းမႈစနစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ တြင္ ခ႐ိုမိုက္သတၱဳျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားအေပၚ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဖားကန္႔ေျမစာပုံၿပိဳက် မႈအေပၚ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ ပမာဏ ေလ်ာ့က် လာေနေသာ သစ္ေတာက႑မွ ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈေလၽွာ႔ခ်ျခင္းႏွင့္ သစ္ အေခ်ာထည္လုပ္ငန္းမ်ားတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ သစ္၊ ေတာ႐ိုင္းတိရ စၧာန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ားခိုးထုတ္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေနရာမ်ားတြင္ Green Environment Campaign အစီအစဥ္ျဖင့္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားႏွင့္ ေလာင္စာလိုအပ္ခ်က္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ မည္ဟုဆိုသည္။

ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ေသာ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စိမ္းလန္း စိုျပည္ေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ ေရရွားပါးသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေရရရွိေရးစီမံခ်က္မ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းေအာက္မွ သတၱဳက႑ “ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ တခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းေတြဟာ သိသာထင္ရွားတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအျဖစ္ ရက္ ၁၀၀ အတြင္းေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ ႐ြက္သြားႏိုင္မွာျဖစ္ေပမယ့္ တခ်ိဳ႕လုပ္ငန္း ေတြက်ေတာ့ ရက္ ၁၀၀ ကေန ဆက္ၿပီးလုပ္ကိုင္သြားဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒအား ျပင္ဆင္မႈကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ရမွာ ျဖစ္သည္။

သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းထိန္က “Mining Cadastre ထူေထာင္ၿပီ Mining Data ေတြကို Website မွာ ေဖာ္ျပ ႏိုင္ဖို႔ EITI ကရတဲ့ ေဒၚလာတစ္သန္းနဲ႔ စတင္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ Mining ပါမစ္ေတြ ရထားတဲ့ကုမၸဏီေတြကို www.mining.gov.mm မွာ ေဖာ္ျပႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္။

“သတၱဳက႑ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဓာတ္သတၱဳျဖစ္ထြန္းမႈ စနစ္တည္ေဆာက္တာ၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ခ်င္း ျပည္နယ္မွာ ခ႐ိုမိုက္သတၱဳျဖစ္ထြန္းမႈေတြ ေလ့လာသုေတ သနလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္တာေတြ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါ တယ္။ အာရွနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံေတြက ဘူမိသိပၸံဆိုင္ရာ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ(CCOP )နဲ႔ JICA တို႔နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ဓာတ္သတၱဳ သတင္း အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းျပဳစုႏိုင္ဖို႔ ေလ့လာေရး လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တရားမဝင္ သတၱဳတူးေဖာ္တာ၊ သယ္ေဆာင္ေရာင္းဝယ္တာေတြ ကိုလည္း စစ္ေဆးၾကပ္မတ္သြားပါ့မယ္” ဟုေျပာသည္။

ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိရာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေျမတြင္ ေျမစာပုံၿပိဳက်မႈမ်ား မၾကာ ခဏ ျဖစ္ေပၚေနျခင္း ကလည္း အစိုးရအတြက္ အေရးတႀကီး လုပ္ေဆာင္စရာ ျဖစ္လာေနသည္။ ယမန္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွသည္ ယခုႏွစ္ ေမလ ၅ ရက္အထိ ေျမစာၿပိဳက်မႈ ၁၃ ႀကိမ္ျဖစ္ ပြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေဒသတြင္း ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူ လူဦးေရႏွစ္ေသာင္းမွ သုံးသိန္းနီးပါးအထိတိုးပြားလာခဲ့သည္။
“ဥ႐ုေခ်ာင္း ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ ေအာင္၊ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီး မႈေတြ ကို အျမန္ျဖစ္အပင္ေတြ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ေတာ ဖုံးလႊမ္းတဲ့အထိ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ ေအာင္ ၫႊန္ၾကားထားပါတယ္” ဟု ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းထိန္က ေျပာသည္။

“လက္ရွိအေနနဲ႔ကေတာ့ လုပ္ကြက္ အသစ္ေတြခ်ထားမႈကို ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။ တူးေဖာ္ဆဲ လုပ္ကြက္ ေတြကို ပိုၿပီးစနစ္က်တဲ့ တူးေဖာ္မႈစနစ္ေတြ အသုံးျပဳႏိုင္ေရး ေဆာင္ ႐ြက္သြားမယ္။ EIA, SIA ေတြ ေရးဆြဲတာမ်ိဳး မရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္(EMP)ကို ေမွာ္အလိုက္ေရးဆြဲႏိုင္ဖို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရး ဦးစီးဌာနနဲ႔ ၫွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု သူက ထပ္ ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္အစိုးရက ဖြဲ႕စည္းေပး ထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာစြန္႔ပစ္မႈ ႀကီးၾကပ္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ကြင္းဆင္းႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕က လုံးခင္း၊ ဖားကန္႔ ရတနာနယ္ေျမ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္တဲ့လုပ္ငန္းမ်ားက ထြက္ ရွိေသာ ေျမစာမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာတြင္သာ စြန္႔ပစ္ရန္ႀကီးၾကပ္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

သစ္ေတာက႑ ခ႐ိုင္ ၆၈ ခုတြင္ ခ႐ိုင္သစ္ေတာ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ ၁၀ ႏွစ္စီမံကိန္းမ်ားကို ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ေမလဆန္းမွစတင္ကာ ခ႐ိုင္ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာ့သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၆၀ ခန္႔က အစျပဳခဲ့ၿပီး သစ္ေတာစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ခ႐ိုင္ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈစီမံကိန္းကို ၁၀ ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ ေရးဆြဲၿပီး စီမံကိန္းကာလအတြင္း သစ္ေတာလုပ္ငန္း ၁၆ မ်ိဳးကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သည္။

ျမန္မာ့သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ၅၇ ဒသမ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၅၁ ဒသမ ၅၄ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ၄၉ ဒသမ ၂၅ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ၄၆ ဒသမ ၉၆ ရာခိုင္ ႏႈန္း အသီးသီးရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၄၂ ဒသမ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိသည္။

အစိုးရက သစ္အလုံးလိုက္ထုတ္လုပ္မႈကို ရပ္ဆိုင္းကာ သစ္ထုတ္လုပ္မႈကို ေလၽွာ႔ခ် လိုက္သည္။ ႏိုင္ငံလူဦးေရ ၅၁ သန္းေက်ာ္ အတြက္ မီးေသြး၊ ေလာင္စာေတာင့္ ၁၁ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ထင္းေလာင္စာ ၆၉ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း သစ္ေတာက႑မွ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈ ရွိေနသည္။

ေလာင္စာ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ထိုသို႔ သဘာ၀ေတာမ်ားအေပၚ မွီခိုအားထားမႈကို ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ရန္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားထင္း၊ တိုင္ႏွင့္ ေမ်ာမ်ားေထာက္ပံ့ရန္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ေက်း႐ြာသုံး စိုက္ခင္းမ်ားကို ေက်း႐ြာ ျပည္သူမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းႏွင့္အတူ စြမ္းအားျမႇင့္မီးဖိုသုံး စြဲေရး၊ ေလာင္စာေတာင့္ သုံးစြဲေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစြန္႔ပစ္ပစၥည္း သုံးစြဲ ေရးအတြက္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ဟုဆိုသည္။ ႏွစ္ ၃၀ အမ်ိဳးသားသစ္ေတာက႑ ပင္မ စီမံကိန္းအရ ႀကိဳးဝိုင္းႏွင့္ ႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ ေတာကို ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သဘာ၀နယ္ေျမကို ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ၁၀ ရာခိုင္ ႏႈန္း ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ရာ ယခုအခ်ိန္အထိ ႀကိဳးဝိုင္း၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ ၃၉၈၄၁၇၆၃ ဧက (ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၂၃ ဒသမ ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ သဘာ၀နယ္ေျမ ၉၆၀၇၄၉၀ ဧက(ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၅ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈေလ်ာ့က်ေစေရး ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ မျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းေရးအတြက္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ေနရာေဒသအလိုက္ ျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သြားရန္ လိုေနေသးသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကိုရရွိရန္၊ ညစ္ညမ္းမႈအေျခအေနကို ေလ့လာသုံးသပ္ႏိုင္ေစရန္ ကနဦးစီမံခ်က္ အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္အနီး တစ္ဝိုက္ရွိ လူ ထူထပ္သည့္ေနရာ၊ ယာဥ္အသြားအလာ မ်ားျပားသည့္ေနရာ၊ ျပည္သူအမ်ားအသုံးျပဳ လ်က္ရွိသည့္ ေရအရင္းအျမစ္၊ စြန္႔ပစ္ေရထြက္ ရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေလႏွင့္ ေရ အရည္အေသြးတိုင္းတာသည့္ စက္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ တိုင္းတာျခင္းကို ေမလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ေဆာင္႐ြက္မည္ဟုသိရသည္။

“ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္က ထုတ္ျပန္ ခဲ့ၿပီးေတာ့ ဒီလုပ္ထုံး လုပ္နည္းအရ ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း (Initial Environmental Examination- IEE)၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (Environmental Impact Assessment- EIA)၊ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ (Environmental Management Plan- EMP) ေတြကိုေရးဆြဲဖို႔ သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ ပါတယ္။

“IEE, EIA, EMP ေရးသားျပဳစုမယ့္ တတိယအဖြဲ႕အစည္းေတြ ((Third Parties ) အေနနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနမွာ မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အႀကံေပး လုပ္ကိုင္သူေတြကို လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ထုတ္ေပးဖို႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို JICA အကူ အညီနဲ႔ေရးဆြဲေနၿပီး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေတြကို မၾကာခင္ထုတ္ေပး မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနမွ ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။