ပုဂံယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသအတြင္းရွိ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕မွ ျပည္သူမ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

Printer-friendly versionSend by email

ပုဂံယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသအတြင္းရွိ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕မွ ျပည္သူမ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

 

(၁၂-၁၂-၂၀၁၇)

ေနျပည္ေတာ္

၁။

ကမၻာ့အဆင့္ျဖင့္ အျမင့္ဆုံးကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ေဒသခံမ်ားအက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းမႈတို႔ ရရွိရန္အတြက္ ပုဂံ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေဒသအား UNESCO  ၏ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္း ((World Heritage) တင္သြင္းေရးကို သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနသည္ UNESCO  အပါအဝင္ ျပည္ပ ႏိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဆက္စပ္ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

၂။

သို႔ရာတြင္ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသအတြင္းရွိ ေက်း႐ြာ အခ်ိဳ႕မွ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ေက်း႐ြာမ်ားသည္ အေမြအႏွစ္ဇုန္ (Property Zone) အတြင္း ေရာက္ရွိေန၍ စားဝတ္ေနေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္ ကန္႔သတ္ခံရမည္ကိုစိုးရိမ္၍ အေမြအႏွစ္ဇုန္မွ ၾကားခံဇုန္သို႔ ေျပာင္းလဲထည့္သြင္း ေပးပါရန္၊ ဤသို႔ ေျပာင္းလဲထည့္သြင္းရန္တင္ျပခ်က္သည္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ တင္သြင္းေရးအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ပါက အခ်က္(၃)ခ်က္ ျပင္ဆင္ေပးပါရန္ အသနားခံတင္ျပစာကို လက္မွတ္ေရးထိုးတင္ျပလာပါသည္။ ဤသို႔ တင္ျပလာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဌာနအေနျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵကို အထူးအေလးထား၍ ၫွိႏႈိင္း ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းထုတ္ျပန္ပါသည္-

 

(က)

ေဖာ္ျပပါေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ ၎႐ြာမ်ားပတ္လည္ရွိ ထိုေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ေစတီ၊ ပုထိုး၊ ဂူဘုရားမ်ားသည္ အထူးတန္ဖိုးထား၍ အေရးႀကီး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ရမည့္ေနရာျဖစ္သျဖင့္ အေမြအႏွစ္ဇုန္အျဖစ္ ထည့္သြင္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၾကားခံဇုန္ အတြင္းသို႔ ေျပာင္းလဲ ထည့္သြင္းပါက ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စင္တာက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမွန္တကယ္ အထူးတန္ဖိုးထား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရမည္ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္စြမ္းမရွိဟု သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ပုဂံေဒသအား ကမၻာ့ အေမြအႏွစ္ စာရင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္အဟန္႔အတား ျဖစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

(ခ)

ဤအေမြအႏွစ္ဇုန္အတြင္းတြင္ သက္မဲ့ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအုံမ်ား သာမက သက္ရွိလူသားမ်ားလည္း ေရွးႏွစ္ေပါင္းရာ၊ ေထာင္ခ်ီ ကာလက တည္းက ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ယေန႔တိုင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လ်က္ ရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ အေမြအႏွစ္ဇုန္အတြင္း တည္ရွိေနေသာေက်း႐ြာမ်ားကိုလည္း ၾကားခံဇုန္ကဲ့သို႔ပင္ စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး၊ အိုးအိမ္ တည္ေဆာက္တိုးခ်ဲ႕ေရး ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး၊ အထူးသျဖင့္ ေဒသခံမ်ား အထူးလိုလားေတာင့္တေသာ တိုးတက္လာမည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအသီး၊ အပြင့္မ်ား ခံစားႏိုင္ရန္၊ စားေသာက္ဆိုင္အပါအဝင္ ခရီးသြားမ်ား တည္းခို ေနထိုင္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒ၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ေရးတို႔အတြက္ ရည္႐ြယ္၍ ေရးဆြဲလ်က္ရွိေသာ ပုဂံ ေရွးေဟာင္းအေမြ အႏွစ္ေဒသႏွင့္ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအုံမ်ား ဥပေဒမူေဘာင္ (Building By Law) အပိုဒ္(၄) ေက်း႐ြာနယ္ေျမမ်ားအတြက္ အေဆာက္အအုံ ဆိုင္ရာေဒသတြင္း ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား လိုလားေသာ ပထမအခ်က္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္-

 

 

၄.၃။က၊ လူေနထိုင္ရန္၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းႏွင့္ လက္မႈ ပစၥည္းထုတ္လုပ္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ႐ိုးရာဓေလ့လုပ္ငန္းမ်ား၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႐ုံးမ်ား၊ ေဈးဆိုင္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္ တည္းခိုရန္စသည့္ အသုံးျပဳမႈမ်ား အတြက္ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္သည္။

၃။

ေက်း႐ြာေနေဒသခံမ်ား ေတာင္းဆိုေသာ ဒုတိယအခ်က္ျဖစ္သည့္အေဆာက္အုံ အ႐ြယ္အစားမ်ားကိုလည္း ပုဂံႏွင့္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕ျပမ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တူညီစြာပင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသတ္မွတ္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ -

 

 

၄.၃(ဏ) စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားမ်ား တည္းခိုေနထိုင္ရန္ တည္ေဆာက္မည့္ အေဆာက္အအုံတစ္ခု၏ ဧရိယာ သည္ စတုရန္းေပ ၂၄၀၀ ထက္မပိုရ။ ေက်း႐ြာပုံစံ တစ္ထပ္သာျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ ၁၆ ေပထက္ မေက်ာ္လြန္ရ။

 

 

၄.၃(တ) ေနအိမ္မ်ားအတြက္ အျမင့္ေပ ၃၀ ထက္ မေက်ာ္ လြန္ရ။

၄။

တတိယအခ်က္ျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရးတာဝါမ်ား တည္ေဆာက္ခြင့္ မျပဳဟူေသာအခ်က္အစား ေဒသခံမ်ား အႀကံျပဳတင္ျပ ေသာအခ်က္ကိုအနည္းငယ္ျဖည့္စြက္၍ ၿမိဳ႕ျပအတြက္ေရာ၊ ေက်း႐ြာမ်ား အတြက္ပါ ၫွိႏႈိင္းျပင္ဆင္ေရးဆြဲေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ -

 

 

၄.၃(၇) ပုဂၢလိကဆက္သြယ္ေရး (သို႔မဟုတ္) ႐ုပ္သံမီဒီယာ နွင့္ ကိရိယာမ်ားၿဂိဳဟ္တု၊ စေလာင္းမ်ားႏွင့္ အလားတူ ပစၥည္း

 

 

၅.၅(မ) မ်ားတပ္ဆင္ျခင္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျမင္သာထင္ရွား မႈမရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။စီးပြားေရးဆိုင္ရာဆက္သြယ္ေရးတာဝါမ်ားကို တည္ေဆာက္ လိုပါကေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ျမင္ကြင္းအားထိခိုက္မႈမျဖစ္ေစ ေသာ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ တည္ေဆာက္သုံးစြဲႏိုင္ရန္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိခိုက္ႏိုင္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (Heritage Impact Assessment ) စိစစ္ခ်က္ႏွင့္ အညီခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။

၅။

ပုဂံေဒသအား ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းတင္သြင္းေရးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ေပးအပ္ထားေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ အတြက္ လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔ လူမ်ိဳး၏ ျမင့္မားေသာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာကကမၻာ့အဆင့္မီသည္ဟု လက္ခံျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးဂုဏ္ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ပုဂံေဒသအား ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရပါက ကမၻာ့အဆင့္အျမင့္ဆုံး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ရရွိရန္အတြက္လည္းေကာင္း ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သေဘာဆႏၵကိုလည္း မူေဘာင္ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္း ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ ေပးလ်က္ရွိရာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိႏိုင္ငံ၏ ထူးျခားထင္ရွားေသာ ပုဂံေဒသႀကီးကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ အျဖစ္သတ္မွတ္ ခံရေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္အျဖစ္ ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါ ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

 

သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန