နာဂေဒသအတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

Printer-friendly versionSend by email

ေနျပည္ေတာ္ ဩဂုတ္ ၁၇

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ ထန္ေခၚလာမား ေက်း႐ြာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဝက္သက္ေရာဂါကပ္ အသြင္ျဖစ္ပြားမႈ၊ ေသဆုံးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားသည့္ ေဒသႏွင့္ ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ကူးစက္ေရာဂါကုဆရာဝန္ႀကီး ၁၀ ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္ေဆးအဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး လူနာမ်ားအား အေရးေပၚ ေဆးကုသမႈေပးျခင္း၊ လူနာသစ္ရွာေဖြကုသျခင္း၊ ဝက္သက္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈအား ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳျခင္း၊ ေက်း႐ြာရွိျပည္သူလူထုအား ေဆးကုသမႈေပးျခင္း၊ ဝက္သက္ေရာဂါထပ္မံျဖစ္ပြားမႈ မရွိေစေရးအတြက္ ဝက္သက္ ေရာဂါကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ဗီတာမင္ေအတိုက္ေကၽြးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည္။

 

ဝက္သက္ေရာဂါ၏ ကူးစက္မႈသဘာ၀အရ ေရာဂါပ်ိဳးရက္အတြင္း ေရာဂါကူးစက္ခံရသူမ်ားတြင္ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသးသျဖင့္ လူနာသစ္ရွာေဖြကုသျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

 

ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕မ်ားက ဝက္သက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေရာဂါပိုး ကူးစက္ႏိုင္ေျခ မ်ားျပားသည့္ ထန္ေခၚလာမားေက်း႐ြာ၊ ထန္ေခၚေနာက္ကုန္းေက်း႐ြာ၊ ခန္းမလားေက်း႐ြာ၊ ေရာင္ဖြန္ ေက်း႐ြာ၊ တိုက္ရံေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကဲဆန္ကားလန္၊ ကဲဆန္ေလာင္က်န္း၊ ပြန္ရွိန္းေက်း႐ြာမ်ားရွိ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး ၆၂၀ အား ဝက္သက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးထိုး ႏွံေပးခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး ၉၉၄ ဦး စုစုေပါင္း ၁၆၁၄ ဦးအား ကာကြယ္ေဆး ဆက္လက္ထိုးႏွံေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

 

ဆက္လက္၍ ဩဂုတ္ ၁၆ ရက္မွ စ၍ လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးအားလုံးကို လႊမ္းၿခဳံႏိုင္ေရးအတြက္ ကူးစက္ေရာဂါကုဆရာဝန္ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီး ၁၅ ဦး ပါဝင္ေသာ ကာကြယ္ေဆးထိုးအဖြဲ႕ ၁၈ ဖြဲ႕မွ ဝက္သက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဗီတာမင္ေအ ေဆးတိုက္ေကၽြးျခင္းတို႔အား ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည္။ ခက္ခဲေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ကြင္းဆင္းကုသသည့္အဖြဲ႕မ်ား အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ ၁၀ စီးကို ခ်က္ခ်င္းေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ေဆးခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္၍ ျပည္သူလူထုအား ေဆးကုသမႈေပးခဲ့ရာ ေဆးခန္းျပလူနာ ၁၁၆၇ ဦးအားလည္း ေဆးကုသမႈေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

 

နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ခ်က္ခ်င္းႏွင့္ ေရတို၊ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္သည္။ ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ေရာဂါကာကြယ္ကုသႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဝက္သက္ေရာဂါ ကာကြယ္ ေဆးထိုးလုပ္ငန္း ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အာဟာရက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ကေလးငယ္မ်ားအား ဗီတာမင္ႏွင့္ အာဟာရမႈန္႔တိုက္ေကၽြးျခင္း၊ ႏွစ္ႏွစ္မွ ကိုးႏွစ္အတြင္း ကေလးမ်ားအား သန္ခ်ေဆးတိုက္ေကၽြးျခင္း၊ မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ တီဘီေရာဂါ၊ ငွက္ဖ်ား ေရာဂါ၊ အိတ္ခ္်အိုင္ဗြီေရာဂါႏွင့္ အျခားကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရး အတြက္ ျပည္သူ႕ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ကုသႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားအား ေစလႊတ္ျခင္း၊ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ကေလးအထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သမားေတာ္ႀကီးမ်ား ပါဝင္ေသာေဆးအဖြဲ႕မ်ားက ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းကုသမႈေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

 

ေရတိုစီမံခ်က္အေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွစ၍ ေလရွီး၊ လဟယ္ႏွင့္ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေက်း႐ြာအားလုံးတြင္ ပုံမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမ်ားကို အထူးကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (Special Immunization Programme) ျဖင့္ WHO, UNICEF တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္ သုံးခုလုံးတြင္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရာဂါႏွိမ္နင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုသေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား အားျဖည့္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ လစ္လပ္လ်က္ရွိေသာ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖည့္စြက္ခန္႔ထားျခင္း၊ ေက်း႐ြာတိုင္းတြင္ လူထုက်န္းမာေရး လုပ္သားမ်ား ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ျခင္း၊ သားဖြားဆရာမမ်ားအတြက္ ယာယီေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနခြဲမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ ျပည္သူလူထု က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးစီမံခ်က္ (Comprehensive
Health Development Plan) ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔အား စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

 

ေရရွည္စီမံခ်က္အေနျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အျခားဝန္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း တို႔အား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။