အစိုးရေဆး႐ုံမ်ား၌ သူနာျပဳဝန္ထမ္းအင္အားနည္းပါးေနၿပီး အလုပ္မဝင္ေရာက္ သူဦးေရ မ်ားျပားလာေဆး႐ုံမ်ားတြင္ အလုပ္ဝင္ေရာက္ေနေသာ သူနာျပဳမ်ားကို လိုင္စင္မ်ားျပဳလုပ္ေပးေန

Printer-friendly versionSend by email

ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၁၆

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ (၁/၂ဝ၁၇) အခမ္း အနားကို ႐ုံးအမွတ္(၄)တြင္ ယေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ က်င္းပသည္။


သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ က်န္းမာ ေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ပါေမာကၡေဒါက္တာ သက္ခိုင္ဝင္းက က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပည္ သူလူထု၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အတြက္ တစ္မ်ိဳးသားလုံး၏ က်န္းမာေရး အဆင့္အတန္း တိုးတက္ျမင့္မားေရး၊ ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေငြေၾကးကုန္က်မႈကို အကာအကြယ္ေပး ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္အတန္း တိုးတက္ျမင့္မားေရး စသည့္က်န္းမာေရးမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္၍ အေကာင္းဆုံး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္လည္း ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ပိုမို ခြဲေဝသုံး စြဲခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာေရး ႏွစ္တြင္ ၁ဝ၇၆၁ဝဝ ဒသမ ၄ဝ၁ က်ပ္ သန္း ခြင့္ျပဳေပးရန္ လ်ာထားေတာင္းခံ ထားပါေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပုံခြင့္ျပဳ စာရင္းအရ ၄၉ ဒသမ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ေဆး႐ုံေပါင္း ၁၁၂၃ ႐ုံ၊ သူနာျပဳဝန္ထမ္းအင္အား အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳ ၃၇၇ဝ၄ ဦး၊ ခန္႔ထား ၂ဝ၆၈၃ ဦး၊ လစ္လပ္ ၁၇ဝ၂၁ ဦး ရွိပါ ေၾကာင္း၊ လာမည့္ငါးႏွစ္အတြင္း က်န္းမာ ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပီျပင္ထိေရာက္ အက်ိဳးရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုဗဟိုျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္း သားက်န္းမာေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၊ ပညာရွင္အသင္းအဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက်န္းမာေရးက႑မ်ား အားလုံး အလုံးစုံပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္း ၂ဝ၁၇-၂ဝ၂၁ ကို ေရးဆြဲခဲ့ၿပီးျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ ေငြကုန္က်မႈအပါအဝင္ အေသးစိတ္ လုပ္ငန္းမ်ား Operational Plan ကို ဆက္လက္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေအာင္၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေအာင္ အစဥ္အၿမဲ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္၍ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားေလ့က်င့္ ေမြးထုတ္ႏိုင္ ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

သူနာျပဳ၊ သားဖြားအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္ႏွင့္ သူနာျပဳ၊ သားဖြား အဆင့္အတန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ''အမ်ိဳးသားအဆင့္ သူနာျပဳ ႏွင့္ သားဖြားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ''(Natio-nal Nursing and Midwifery Seminar) ကို ၂၁-၁၂-၂ဝ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂၂-၁၂-၂ဝ၁၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပ ခဲ့ၿပီး သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားပညာေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္၊ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြား မ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း စိတ္ဓာတ္ (Professionalism)ကို ျမႇင့္တင္ေပး ရန္၊ လုပ္ငန္းခြင္မွ သူနာျပဳ ႏွင့္ သားဖြားမ်ား၏ Role, Responsi-bilities, Job description မ်ားကို ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ သတ္မွတ္ရန္၊ ႏိုင္ငံတကာမွ သူနာျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ (Networking) ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္၍ သူနာျပဳစုမႈႏွင့္ သားဖြား အရည္အေသြးမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာေစ ရန္၊ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ သူနာျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္မႈ ပိုမိုရရွိေစႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္၊ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ႏွင့္ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားမ်ားအား လုပ္ငန္း ခြင္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေစျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ တြင္ ေရရွည္တည္တံ့ရန္၊ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားမ်ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးျမင့္လာေစရန္၊ သူနာျပဳ/ သားဖြားအင္အားျပဳန္းတီး ေနမႈ(Attrition) ကို ေလ်ာ့ပါးသြားေစ ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း။

သူနာျပဳသားဖြားမ်ား၏ ဝတ္စုံမ်ားသည္ ဝတ္ဆင္ရာတြင္ သက္ေသာင့္ သက္သာျဖစ္ၿပီး ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ ဝတ္စုံမ်ားအား ၁-၁-၂ဝ၁၇ ရက္ေန႔မွစ၍ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ဝတ္ဆင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သူနာျပဳသိပၸံဘြဲ႕ရမ်ားႏွင့္ ဒီပလိုမာ လက္မွတ္ရ သူနာျပဳမ်ား၊ သားဖြားဆရာမ မ်ား၏ လစာႏႈန္းထား၊ ဝတ္စုံစရိတ္ႏွင့္ စားစရိတ္မ်ားကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပး ရန္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း၊ ယခု အခါ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေအာင္ သူနာျပဳဒီပလိုမာ၊ သူနာျပဳသိပၸံဘြဲ႕ (ပုံမွန္)ႏွင့္ သူနာျပဳသိပၸံဘြဲ႕ (ေပါင္းကူး) သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို WHO Nurse- Midwife Consultant ေခၚၿပီး review & revise လုပ္ေနပါ ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သူနာျပဳ အင္အားလိုအပ္ေနသည့္အတြက္ သူနာ ျပဳသင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားကို အႀကိမ္ပိုမိုေခၚယူၿပီး ေမြးထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လည္း ညႇိႏႈိင္းလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

သူနာျပဳသားဖြား ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိရွိလိုပါက ကုသေရးဦးစီး ဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဌးေအာင္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ အဖြဲ႕ဝင္ ခုနစ္ဦးပါဝင္ေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားရွိ ပါေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျခား သိလိုသည္မ်ားရွိပါကလည္း ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ တင္တင္ေလးက သူနာျပဳသားဖြား ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့က်င့္ ေမြးထုတ္မႈအေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ သူနာျပဳတကၠသိုလ္ႏွစ္ခု သူနာျပဳ၊ သားဖြားႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္ေက်ာင္း ၅ဝ တို႔မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ သူနာျပဳႏွင့္သားဖြားမ်ား ကို ေမြးထုတ္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္အထိ သူနာျပဳ ၃၅ဝဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္ သားဖြား ဆရာမ ၃၇ဝဝဝ ေက်ာ္ ေလ့က်င့္ ေမြးထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ ႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းအသီးသီးတြင္ သင္တန္းသား ၉ဝဝဝ ေက်ာ္ သင္တန္းတက္ေရာက္လ်က္ ရွိပါ ေၾကာင္း၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ သူနာျပဳႏွင့္သားဖြားမ်ား ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေရးႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ကုသေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ဟန္ က သူနာျပဳမ်ားအေနျဖင့္ သင္တန္းတက္ ေရာက္စဥ္က သံုးႏွစ္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားပါ၍ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ စတင္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ သူနာျပဳလိုင္စင္အမွတ္ႏွင့္ သူနာျပဳ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ထုတ္ေပးပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ တာဝန္ခ်ိန္ျပင္ပတြင္ ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ား၌ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိပါ ေၾကာင္းႏွင့္ သင္တန္းဆင္းသူနာျပဳ လိုင္စင္လက္မွတ္ရမ်ား အေနျဖင့္Attrition Rate မ်ားေနသျဖင့္ တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ေဆး႐ုံႀကီး မ်ား၌ တာဝန္ခ်ထားရာတြင္ အခက္အခဲ မ်ားရွိေနပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ယင္းေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳ ႏွင့္ သားဖြားေကာင္စီဥကၠ႒ ေဒၚျဖဴျဖဴက ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရေဆး႐ုံမ်ား၌ သူနာျပဳဝန္ထမ္းအင္အား နည္းပါးေနၿပီး အလုပ္မဝင္ေရာက္သူဦးေရ မ်ားျပားလာ ေသာေၾကာင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ သူနာျပဳ မ်ားကို ဘြဲ႕၊ ဒီပလိုမာေအာင္လက္မွတ္ ခ်ီးျမႇင့္စဥ္မွာပင္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္းအတြက္ အလုပ္ခန္႔စာကို ေပးအပ္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ သူနာျပဳ ႏွင့္ သားဖြားေကာင္စီသည္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ သူနာျပဳ သားဖြားဆရာမမ်ားကို သူနာျပဳ သားဖြားဟူေသာအမည္ကို ခံယူသုံးစြဲခြင့္ ရွိေၾကာင္း သက္ေသခံမွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္ (Registration) ထုတ္ေပး ျခင္း၊ သင္တန္းတက္စဥ္က ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္အရ အစိုးရဝန္ထမ္းအျဖစ္ အလုပ္ ဝင္ေရာက္သည့္အခါ ႏွစ္ႏွစ္သက္တမ္းရွိ ပုံမွန္လိုင္စင္ကို ထုတ္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေကာင္စီအေနျဖင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ မွတ္ပုံတင္ထုတ္ေပးျခင္း၊ လိုင္စင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပး ေန ဆဲျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ အလုပ္ဝင္ေရာက္ေနေသာ သူနာျပဳ မ်ားကို လိုင္စင္မ်ားျပဳလုပ္ေပးေနၿပီး လိုင္စင္နံပါတ္လည္း ရွိၾကပါေၾကာင္း၊ လိုင္စင္မရွိဘဲ သူနာျပဳ၊ သားဖြား လုပ္ငန္းကို လုပ္ခြင့္မရွိပါေၾကာင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့္ သားဖြား ေကာင္စီဥပေဒပုဒ္မ (၅၂)၊ အပိုဒ္ခြဲ (ခ) ပါေဖာ္ျပခ်က္အရ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေကာင္စီသည္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားပါ ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ လိုင္စင္ကဲ့သို႔ အလားတူသည့္ေထာက္ခံစာကို မွတ္ပုံ တင္လက္မွတ္ႏွင့္အတူ ထုတ္ေပးေနပါ ေၾကာင္း၊ အာဆီယံႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ယခုကဲ့သို႔ သံုးႏွစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အသိအမွတ္ ျပဳႏိုင္ေရး (MRA) အတြက္ အျခား အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းရွိသြားမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ ေကာင္စီကဲ့သို႔ National Regulatory Body က ထုတ္ေပးသည့္ သက္တမ္းရွိ လိုင္စင္လည္းရွိရန္လိုပါ ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္ပါ ကတိကဝတ္ႏွင့္အညီ အစိုးရ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ သံုးႏွစ္တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ နစ္နာစရာမရွိ ႏိုင္ ပါေၾကာင္း၊ ေကာင္စီအေနျဖင့္ (Patient Safety and Quality Assurance) ကို အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ထားျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အလုပ္ဝင္ၿပီး ေထာက္ခံစာထုတ္ယူၾကပါရန္ႏွင့္ အခက္ အခဲႏွင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပစရာမ်ားရွိပါက ေကာင္စီသို႔ လာေရာက္တင္ျပႏိုင္ပါ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ သတင္းစာဆရာႀကီးမ်ား ၏ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအေပၚ တာဝန္ရွိသူ မ်ားက ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။