ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားအၿမဲေနထိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိေပးထုတ္ျပန္

Printer-friendly versionSend by email
 

ေနျပည္ေတာ္ ဩဂုတ္ ၁

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားအၿမဲေနထိုင္ ခြင့္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ႏိုင္ငံျခားသား အၿမဲေနထိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ ယေန႔ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားအၿမဲေနထိုင္ခြင့္ကို ႏိုင္ငံျခားသား အၿမဲေနထိုင္ခြင့္ ေလၽွာက္ထားသည့္ ေန႔မတိုင္မီ (၁၀)ႏွစ္အတြင္း အေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္မရွိေသာ ဗီဇာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ကိုင္ေဆာင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (၃)ႏွစ္ေအာက္မနည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ဝင္/ထြက္ သြားလာေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္/ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူလုပ္ငန္းရွင္  ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွင့္ လက္ထပ္ထားသည့္  အိမ္ေထာင္သက္အနည္းဆုံး (၂)ႏွစ္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားအၿမဲေန ထိုင္ခြင့္ေလၽွာက္ထားသည့္ ေန႔မတိုင္မီ(၁၀)ႏွစ္အတြင္း အေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ မရွိေသာ ဗီဇာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုင္ေဆာင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (၂)ႏွစ္ေအာက္မနည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ဝင္/ထြက္သြားလာ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားသားဇနီး (သို႔မဟုတ္) ခင္ပြန္း၊ အဆိုပါ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္အတူ တစ္ပါတည္း လိုက္ပါေနထိုင္လိုေသာ ယင္းတို႔၏ တရားဝင္ ဇနီး/ ခင္ပြန္းႏွင့္ ယင္းတို႔က ေမြးဖြားေသာ/ တရားဝင္ ေမြးစားေသာ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ အိမ္ေထာင္မျပဳရေသးသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား သား/သမီးမ်ား၊ ျပည္ပႏိုင္ငံတစ္ခုခု၏ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ခံယူထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေဟာင္းမ်ား ေလၽွာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားသား အၿမဲေနထိုင္ခြင့္ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားသည္ ျပည္ပႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး/ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္႐ုံး/ အဖြဲ႕႐ုံးမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ၃၇လမ္း၊ အမွတ္(၁၁၁/၁၁၃)ရွိ ႏိုင္ငံျခားသား အၿမဲေနထိုင္ခြင့္ ဌာနစိတ္တို႔တြင္ လိုအပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ကာယကံရွင္ ကိုယ္တိုင္ ေလၽွာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံျခားသားအၿမဲေနထိုင္ခြင့္ ကနဦးေလၽွာက္ထားျခင္းအတြက္ အၿမဲေနထိုင္ခြင့္ ေလၽွာက္ထားခေငြ (ျပန္လည္ထုတ္ယူ၍မရ) အေမရိကန္ေဒၚလာ(၅၀၀)ကို ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ပါတည္း ပူးတြဲေလၽွာက္ထားသည့္ မိသားစုဝင္အတြက္ အခေငြထပ္မံေပးေဆာင္ရန္ မလိုေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား အၿမဲေနထိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီမွ လူေတြ႕အကဲျဖတ္စစ္ေဆးရန္ အေၾကာင္းၾကားပါက ေနျပည္ေတာ္ရွိ  အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေလၽွာက္ထားသူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားသား အၿမဲေနထိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီမွ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အေၾကာင္း ၾကားစာကို လက္ခံရရွိလၽွင္ အေၾကာင္းၾကားသည့္ေန႔ရက္မွ ရက္ေပါင္း (၆၀) အတြင္း သတ္မွတ္စာ႐ြက္ စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံျခားသား အၿမဲေနထိုင္ခြင့္ ဌာနစိတ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးအတြက္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ(၁၀၀၀)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေဟာင္း တစ္ဦးအတြက္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၅၀၀)၊ အသက္(၇)ႏွစ္ မွ (၁၈)ႏွစ္အထိ တရားဝင္သား သမီးတစ္ဦးစီအတြက္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၀၀)၊ အသက္(၇)ႏွစ္ေအာက္ ကေလး(အခမဲ့)ျဖင့္ သတ္မွတ္အခေၾကးေငြေပး၍ ေလၽွာက္ထားသူ အပါအဝင္ တစ္ပါတည္းေလၽွာက္ထားသူ မိသားစုဝင္မ်ား ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အၿမဲေနထိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ထုတ္ယူျခင္းကို သတ္မွတ္ရက္ (၆၀)အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိပါက ထိုေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း(၁၂၀)အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ ခိုင္လုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ တင္ျပေလၽွာက္ ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားသားအၿမဲေနထိုင္ခြင့္ရရွိသူသည္ ကနဦး(၅)ႏွစ္ ေနထိုင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး (၅)ႏွစ္ အတြင္း(၁)ႏွစ္လၽွင္ (၁)ႀကိမ္ သက္တမ္းျပန္လည္ အတည္ျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔သက္တမ္း ျပန္လည္အတည္ျပဳရာတြင္ သက္တမ္းမျပည့္မီ ရက္ေပါင္း (၆၀)အတြင္း ေလၽွာက္လႊာႏွင့္အတူ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံျခားသားအၿမဲ ေနထိုင္ခြင့္ဌာနစိတ္တြင္ လာေရာက္ေလၽွာက္ထား ရမည္ျဖစ္ၿပီး (၅)ႏွစ္ျပည့္ပါက ထပ္မံ၍ (၁)ႀကိမ္လၽွင္ (၅)ႏွစ္သက္ တမ္းတိုးေလၽွာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံျခားသားအၿမဲေနထိုင္ခြင့္ရရွိသူသည္ ေလၽွာက္ထားစဥ္က ေဖာ္ျပပါရွိ သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနရပ္လိပ္စာပါၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမႉး႐ုံးတြင္ အေထာက္အထား စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္းထုတ္ယူရန္ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ ေလၽွာက္ထားရယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားအၿမဲေနထိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ေပ်ာက္ဆုံး/ ပ်က္စီးျခင္း၊ ယခင္အခ်က္ အလက္မ်ား ေျပာင္းလဲ/ျပင္ဆင္/ျဖည့္စြက္ ျခင္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံျခားသားအၿမဲေနထိုင္ခြင့္ ဌာနစိတ္ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ဦးစီးမႉး႐ုံးမ်ားတြင္ ေလၽွာက္ထားေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားသားအၿမဲေနထိုင္ခြင့္ ေလၽွာက္ထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျပည္ပႏိုင္ငံ အသီးသီးရွိ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံးမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္(၄၈)၊ ေနျပည္ေတာ္ (ဖုန္း ၀၆၇-၄၃၁၅၀၀၊  ၀၆၇-၄၃၁၅၁၅) တို႔သို႔လည္းေကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာန၏ Website  ျဖစ္သည့္ www.mip.gov.mm  တို႔တြင္လည္းေကာင္း ေမးျမန္းဆက္သြယ္ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ ႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။