ျမန္မာ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တပ္ရင္းမႉးအဆင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး နယ္စပ္မ်ဥ္းအနီး ေနထိုင္သူမ်ားကိစၥ ျမန္မာဘက္မွ တရားဝင္ကန္႔ကြက္

Printer-friendly versionSend by email

 ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၂၁

ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္မ်ဥ္းအနီး ေနထိုင္ခြင့္မရွိေသာေနရာတြင္ လူဦးေရ၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ား တရားမဝင္တိုးပြားလာမႈကို သတင္းဖလွယ္မႈမရွိျခင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ နယ္နိမိတ္စာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ တရားဝင္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ား ေရာေႏွာဝင္ေရာက္လာေၾကာင္းသိရသျဖင့္ ကာကြယ္တားဆီးေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေမ ၁၆ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက ျမန္မာဘက္ျခမ္း (ေတာင္ၿပိဳ-ဝဲဝင္ထြက္) တံတားအနီးရွိ ရွင္းလင္းေဆာင္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္ရင္းမႉးအဆင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲ၌ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္ရင္းမႉးက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားၿပီး ေျပာင္းေ႐ႊ႕ဒုကၡသည္မ်ား ယခုအခ်ိန္အထိ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီးတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိကာ ၎တို႔ဘက္မွ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့မႈမ်ား မရွိပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး အေဆာက္အအုံႏွင့္ပတ္သက္၍ နယ္စပ္ေရးရာကိစၥျဖစ္သျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားမွာ ကမၻာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးမႈေၾကာင့္ ရပ္တည္၍ရေနျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာအကူအညီေပးမႈမ်ားအျဖစ္ ကမၻာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္၍မရပါေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိ္သည္။