လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ျမန္မာအၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္မွ တံု႔ျပန္ေျပာၾကား

Printer-friendly versionSend by email

 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ျမန္မာအၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္မွ တံု႔ျပန္ေျပာၾကား

 

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၂၀

လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ (၃၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးအတြင္း လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ကို ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢအေဆာက္အအုံတြင္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၂ နာရီအထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 

ယင္းအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

သံအမတ္ႀကီး၏ေျပာၾကားခ်က္တြင္ အဓိကအားျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေလးထားေျပာၾကားခဲ့သည္-

 

- ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးမွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ၏ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လူ႕အခြင့္အေရး ေကာင္စီသည္ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံတကာအခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ (FFM) အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့စဥ္ကတည္းကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္ခံျခင္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ အစိုးရ၏ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ မဟုတ္ေသာ ေၾကာင့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ ယင္းအဖြဲ႕အား လက္ခံျခင္းမျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

 

- ယင္းအဖြဲ႕၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုလည္း လက္ခံသြားမည္မဟုတ္ဟု ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊

 

- ယင္းအဖြဲ႕၏ တည္ေထာင္မႈ၊ ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔မွာ သမာသမတ္က်မႈမရွိႏိုင္သကဲ့သို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ အေျဖရရွိေရးအတြက္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္လာႏိုင္ေစမည္ဟု စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေၾကာင္း၊

 

- အဆိုပါအဖြဲ႕၏ တစ္ဖက္သတ္အစီရင္ခံစာသည္ အစိုးရ၏စိုးရိမ္မႈမ်ားကိုသာ ပိုမိုျမင့္တက္ေစခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအစီရင္ခံစာသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား ေပါင္းစည္းေနထိုင္မႈကို ပ်က္ျပားေစ႐ုံမၽွမက ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္း

ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကိုပါ ထိခိုက္ေစေၾကာင္း၊

 

- FFM အစီရင္ခံစာ၏ သမာသမတ္က်မႈႏွင့္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်မႈကို ေမးခြန္းထုတ္ရန္ သိသာထင္ရွားေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊

 

- အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ၫႊန္းထားသည္မွာ အထင္ျမင္လြဲမွားမႈကိုျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ ေပါင္းစည္းညီၫြတ္ေရးကို အားေပးရမည့္အစား တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား အၾကား သေဘာထားကြဲလြဲေစၿပီး ႏိုင္ငံၿပိဳကြဲေရးကို အားေပးေနသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနေၾကာင္း၊

 

- အစီရင္ခံစာသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ ေကာခ့္ဘဇားရွိေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအနက္မွ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ လူတစ္စုတစ္ဖြဲ႕အား အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ရလဒ္မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာအစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားထံမွရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္

မ်ားအေပၚ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ယင္းအဖြဲ႕၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးသည နည္းလမ္းသည္ အားနည္းခ်က္ မ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊

 

- အစီရင္ခံစာေရးသားသူတို႔သည္ ေကာ့ခ္ဘဇားရွိ မြတ္စလင္ မဟုတ္သည့္ အျခားေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားကိုမူ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ရန္ အေလးထားေဆာင္႐ြက္မႈမရွိေၾကာင္း၊

 

- ၎တို႔၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားမွာလည္း အာဆာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈကိုခံေနရေသာ ဒဏ္သင့္ခံရသည္ဆိုသူမ်ားမွ ထြက္ဆိုေသာ ႏႈတ္ထြက္စကားမ်ားအေပၚတြင္သာ အေျခခံထားၿပီး ခိုင္လုံေသာသက္ေသအေထာက္အထားမရွိေၾကာင္း၊

 

- ထိုသို႔ ဟန္ခ်က္ညီမၽွမႈ၊ သမာသမတ္ရွိမႈ၊ တရားမၽွတမႈတို႔ ကင္းမဲ့ေနလင့္ကစား ျမန္မာအစိုးရသည္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သည္ ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအားလုံးကို အေလးအနက္ထားရွိပါေၾကာင္း၊

 

အစိုးရအေနျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊

 

- ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႔အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေပးရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ ယင္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ယင္းေကာ္မရွင္အား ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊

 

- မိမိတို႔သည္လည္း ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ားအားလုံး အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ စာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ စိုးရိမ္မႈရွိပါေၾကာင္း၊

 

- အစိုးရအေနျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးကို အဓိကဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

 

- ေနရပ္ျပန္လိုသူမ်ားကိုျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈလိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဖိအားေပးရန္ မလိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ စိစစ္ၿပီးသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားကို လက္ခံရန္အသင့္ရွိပါေၾကာင္း၊

 

- ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကုလသမဂၢ၏အေရးပါမႈကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (UNDP) ႏွင့္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR) တို႔ႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU) တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါေၾကာင္း၊

ဩ့အား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈစတင္လ်က္ရွိၿပီး ကုလသမဂၢအဖြဲ႕မ်ားသည္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

 

- အာဆာအဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ ေလ့က်င့္ေပးထားသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ထားျခင္း မရွိေသာ သာမန္႐ြာသားမ်ားပါဝင္သည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ေထာက္ျပထားပါေၾကာင္း၊ မည္သည့္ႏိုင္ငံမၽွ အၾကမ္းဖက္မႈကို မည္သည့္အေျခအေန မည္သည့္ပုံစံမ်ိဳးတြင္ျဖစ္ေစ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းျပဳရန္ မသင့္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူအားလုံးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမၽွတ၍ သာယာ၀ေျပာသည့္ အနာဂတ္ကိုတည္ေဆာက္ေနသည့္ အစိုးရ၏ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို ထိခိုက္ေစပါေၾကာင္း၊

 

- ပဋိပကၡ၏သမိုင္းေၾကာင္းကို ေသခ်ာစြာေလ့လာျခင္းမျပဳဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္ဖက္သတ္အျမင္အေပၚအေျခခံထားေၾကာင္း၊

 

- ႀကီးမားသည့္ဖိအားမ်ားေပးခံရမႈေၾကာင့္ FFM အေနျဖင့္ ၎တို႔ ယုံၾကည္လိုေသာ အခ်က္မ်ားကိုသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကိုပင္ လမ္းလြဲေစႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာေကာက္ခ်က္မ်ား အလ်င္စလို ခ်မွတ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊

 

- ယခုကာလသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ သာယာ၀ေျပာေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ရာတြင္ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာကာလျဖစ္ေၾကာင္း၊

 

- ႏိုင္ငံ၏ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈပ်က္စီးေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈဟူသမၽွကို ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ခိုင္မာေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရးပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိရန္အတြက္ အစဥ္တစိုက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

 

- အျပဳသေဘာမေဆာင္ေသာေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ဦးတည္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားမွာ အသိုက္အဝန္းမ်ားအၾကား ပိုမိုကြဲျပားမႈကိုသာျဖစ္ေစၿပီး မိမိတို႔ေျဖရွင္းလိုေသာ ျပႆနာ၏ အေျခအေနမ်ားကို ပိုမိုဆိုး႐ြားေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား အျမန္ဆုံးျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ အစိုးရ၏ အားထုတ္မႈမ်ားကိုလည္း အဟန္႔အတားမ်ားသာျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အက်ပ္အတည္းအေျခအေနအား ေျဖရွင္းေရးအေပၚသာ အာ႐ုံစိုက္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။