ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဧည့္အဖြဲ႕မ်ားအား သီးျခားစီ လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဧည့္အဖြဲ႕မ်ားအား သီးျခားစီ လက္ခံေတြ႕ဆုံ

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ခုႏွစ္ဖြဲ႕အား NCA လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရးအတြက္ ပုံစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေတြ႕ဆုံမည္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ခုႏွစ္ဖြဲ႕အား NCA လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရးအတြက္ ပုံစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေတြ႕ဆုံမည္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွ စကားသံမ်ား

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွ စကားသံမ်ား

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- (၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔ က်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- (၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔ က်င္းပ

(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀းက်င္းပ

(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀းက်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္က်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္က်င္းပ

JMC-U ၏ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝး (တတိယေန့)က်င္းပ

JMC-U ၏ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝး (တတိယေန့)က်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝးအတြက္ က႑အလိုက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝးအတြက္ က႑အလိုက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးက်င္းပေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးမ်ား ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးက်င္းပေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးမ်ား ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပ

ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္၏ ဒုတိယအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀း (ဒုတိယေန႔) က်င္းပ

ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္၏ ဒုတိယအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀း (ဒုတိယေန႔) က်င္းပ

Pages