ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားမွ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိ

ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားမွ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိ

တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေနသည့္ကာလတြင္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ နယ္ေျမတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အင္အားတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမျပဳရန္ JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္ ေျပာၾကား

တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေနသည့္ကာလတြင္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ နယ္ေျမတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အင္အားတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမျပဳရန္ JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္ ေျပာၾကား

NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀း ေလးရက္ၾကာက်င္းပ

NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀း ေလးရက္ၾကာက်င္းပ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဧည့္အဖြဲ႕မ်ားအား သီးျခားစီ လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဧည့္အဖြဲ႕မ်ားအား သီးျခားစီ လက္ခံေတြ႕ဆုံ

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ခုႏွစ္ဖြဲ႕အား NCA လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရးအတြက္ ပုံစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေတြ႕ဆုံမည္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ခုႏွစ္ဖြဲ႕အား NCA လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရးအတြက္ ပုံစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေတြ႕ဆုံမည္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွ စကားသံမ်ား

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွ စကားသံမ်ား

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- (၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔ က်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- (၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔ က်င္းပ

(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀းက်င္းပ

(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀းက်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္က်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္က်င္းပ

JMC-U ၏ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝး (တတိယေန့)က်င္းပ

JMC-U ၏ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝး (တတိယေန့)က်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝးအတြက္ က႑အလိုက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝးအတြက္ က႑အလိုက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးက်င္းပေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးမ်ား ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးက်င္းပေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးမ်ား ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ

Pages