(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀းက်င္းပ

Printer-friendly versionSend by email

(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀းက်င္းပ
ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၉
(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀းကုိ ယေန႔နံနက္ ၁၀နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ၀ဏၰသိဒၶိရပ္ကြက္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC)၌ က်င္းပသည္။
(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ ေကာ္မတီ(UPDJC) ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္း၊ ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္ မႈန္းဆာေခါင္း၊ ဦးသုေ၀၊ ပူးတြဲေကာ္မတီ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္အစုအဖဲြ႕၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံ ေရးပါတီမ်ား အစုအဖဲြ႕တို႔မွ UPDJC ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ဒုတိယဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ယေန႔အစည္းအေဝးသည္ UPDJC အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ လာမည့္ညီလာခံကိုတင္ျပမည့္ အေျခခံမူ အဆိုျပဳမူဝါဒ မ်ား ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအနာဂတ္အတြက္ ယေန႔ အစည္းအေ၀းသည္ အေရးႀကီးသည့္ အစည္းအေဝးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ UPDJC က ခ်မွတ္ေပးလိုက္သည့္ ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္၊ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ၿပီးတင္ျပလာသည့္ စာတမ္းမ်ားကိုၿပီးခဲ့သည့္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ UPDJC တြင္ အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ေခၚယူက်င္းပၿပီး ေဆြးေႏြးၾက ကာ ျပန္လည္တင္ျပလာသည့္ အေျခခံမူအဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ယခုအစည္းအေဝးတြင္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး ညီလာခံကိုဆက္ၿပီးတင္ျပရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ယေန႔ UPDJC အစည္းအေဝးသည္ အထူးပင္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း။
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံအစည္းအေဝး ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ မိမိတို႔ UPDJC က အဓိကတာဝန္ရွိသည့္အတိုင္း အသြင္ လကၡဏာအရႏွင့္ အႏွစ္သာရအရပါ ေအာင္ျမင္သည့္ ညီလာခံျဖစ္ေအာင္ UPDJC ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ အေရးႀကီးလွပါေၾကာင္း၊ မူေဘာင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားတြင္ ျငင္းၾက၊ ခုန္ၾက၊ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး တစ္ခါတစ္ေလ ျပင္းျပင္းထန္ထန္၊ တစ္ခါတစ္ေလ ေျပေျပလည္လည္ျဖင့္ နားလည္မႈမ်ား၊ ယုံၾကည္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရင္းႏွီးမႈမ်ားတည္ေဆာက္ႏုိင္သည့္ ေျခအေနအထိေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး နားလည္မႈရွိရွိ၊ စာနာရိုင္းပင္းမႈမ်ားထားၿပီး ေလၽွာက္လွမ္းလာခဲ့ၾကသည့္ UPDJC ျဖတ္သန္းလာခဲ့သည့္ ခရီးလမ္းတြင္ မိမိတို႔အားလုံး ျပည္သူမ်ား လိုလားေတာင့္တ ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းႏုိင္ေအာင္ ဦးတည္ခ်က္ထားၿပီး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနၾက ျခင္းပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ မိမိတို႔ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ UPDJC ကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို မူေဘာင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ UPDJC ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စနစ္တက် ခိုင္ခိုင္မာမာ က်င္းပႏိုင္ေအာင္ ခ်မွတ္ေပးခဲ့ၾကသည့္ အတြက္ အဆင္ေျပေျပ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိလည္း အားလုံးအသိပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အဓိကအေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္သည္ မိမိတို႔အားလုံး ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ ခ်မွတ္နိုင္မည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား ထြက္ေပၚလာေရးပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုတာဝန္၊ ထိုရည္မွန္းခ်က္သည္ မိမိတို႔ UPDJC ၏ တာဝန္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္လည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အားလုံးသည္ အစုအဖြဲ႕မ်ား ဘယ္လိုပင္ ကြဲျပားကြဲျပား၊ UPDJC ဆိုသည့္ တစ္ဖြဲ႕တည္း၊ တစ္သင္း တည္းစိတ္ဓါတ္မ်ိဳးထားရွိၿပီး နားလည္မႈရွိရွိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အင္မတန္ အေရး ႀကီးလွပါေၾကာင္း၊ ေနာင္လာမည့္ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ UPDJC ၏ အခန္းက႑ ျဖစ္တည္လာမည့္မွတ္တိုင္မ်ားကို မိမိတို႔အားလုံး ပူးတြဲစိုက္ထူေနၾကျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။
မိမိတို႔ႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို ဖန္တီးခဲ့သူမ်ားက ယခု အစည္းအေ၀းတြင္ ထိုင္ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔လက္ထက္အထိ လက္ဆင့္ကမ္းလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည့္ ပဋိပကၡႏွင့္အတူ မိမိတို႔ရင္ထဲကို အာဃာတတရား မ်ားကိုပါ လႊဲေျပာင္းေပးခံရသည္မ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ အထူးသတိျပဳၾကရန္ လိုပါေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡမ်ား၏ အဓိကဇစ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား ေျပလည္ေအာင္ ယေန႔ မိမိတို႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ျပစ္တင္ေဝဖန္ျခင္း၊ လက္ညိဳးထိုးျခင္းက ပဋိပကၡမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူမျပဳနိုင္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔အထိ မိမိတို႔ႏုိင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမခ်ဳပ္ၿငိမ္းနိုင္ေသးပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ လက္ထက္တြင္ ျပႆနာမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ UPDJC သည္ ျပႆနာမ်ား ဖန္တီးေနၾကျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျပႆနာမ်ားေျပလည္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အတိတ္ကိုျပန္ၿပီး အသက္သြင္းေနၾက ပါက အတိတ္၏ အရိပ္ေအာက္တြင္ပင္ေရာက္ေနမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ UPDJC ခန္းမ ထဲဝင္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ အတိတ္ကိုသင္ခန္းစာယူၿပီး အနာဂတ္ကိုမ်က္ႏွာမူၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါေၾကာင္း။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တစ္ကယ္လိုလားသည့္ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ရင္းဆႏၵကို အေျခခံ ၿပီး ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ၾကရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ မတူညီကြဲျပားသည့္ နိုင္ငံေရးခံယူခ်က္မ်ားရွိေနသည့္ မိမိတို႔အားလုံး၏ လိုလားခ်က္ သည္ အနာဂတ္တြင္ ထြက္ေပၚလာမည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ျပည္ေထာင္စုကို မည္သုိ႔တည္ေဆာက္မည္ဆိုျခင္းသည္ မည္သို႔ေသာ ျပည္ ေထာင္စုမ်ိဳးျဖစ္ေစခ်င္သည္ဟုဆိုကာ အစုအဖြဲ႕အသီးသီးက စိတ္ကူးပုံေဖာ္ထား ၾကမႈမ်ားႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း က်မည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ကြဲျပားမႈမ်ားထဲက တူညီမႈမ်ား ကို ရွာေဖြၿပီးဘုံတူညီခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အစုအဖြဲ႕အားလုံးအေနျဖင့္ မိမိေမၽွာ္လင့္ သလိုရာႏႈန္းျပည့္ေတာ့ ရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
မိမိတို႔အားလုံး သေဘာတူထား သည့္အတိုင္း UPDJC သည္ ေစ့စပ္ညႇိႏွိုင္းမႈ အဓိကလုပ္ရမည့္ Negotiating Body ျဖစ္ၿပီး ယင္းသုိ႔ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေဆြးေႏြးညႇိ ႏႈိင္းႏုိင္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ိဳးဖန္တီးေပးရန္၊ ထိုသို႔ ဖန္တီးေပးႏိုင္ေအာင္လည္း သက္ဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ ယတိျပတ္မူဝါဒမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေရြးခ်ယ္စရာနည္း လမ္း(၂)ခုသို႔မဟုတ္ (၃)ခုစသျဖင့္ ယူေဆာင္လာရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း အေျဖရွာျခင္း သေဘာတရားကို ႏွလုံးသြင္းၿပီး အေပး အယူ၊ အေလၽွာ့ အတင္းမ်ားျပဳ လုပ္လိုသည့္ စိတ္ရင္းဆႏၵရွိၾကရန္ အထူးပင္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွ မိမိတို႔ ညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ထို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေမၽွာ္လင့္ေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား ၏ ေမၽွာ္တလင့္လင့္ ညႇိဳးငယ္ေနသည့္ မ်က္ႏွာမ်ား၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏြမ္းလ်ေနခဲ့ရသည့္ ၎တို႔၏ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေရွးရႈၿပီးယေန႔ မိမိတို႔အတြက္မဟုတ္ဘဲ ေနာင္ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ မွန္းေမၽွာ္ၾကည့္ၾကၿပီး ယေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါဟု တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။
ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက UPDJC ၏ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ UPDJC ဒုတိယဥကၠ႒အေနျဖင့္ အမွာစကားေျပာခြင့္ရသည့္အတြက္ အထူးပင္၀မ္းသာ ဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း၊ UPDJC သည္ NCA စာခ်ဳပ္အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ ေကာ္မတီတစ္ရပ္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီး ေအာင္ျမင္ၿပီး မိမိတို႔တို္င္းျပည္ႀကီး သာယာ၀ေျပာေအာင္ အားလံုး၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ယေန႔အစည္းအေ၀းသည္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ရာစုပင္လံု တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းအတြက္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ အစည္းအေ၀းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အစည္းအေ၀းတြင္ လာမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ ျမင္ က်င္းပႏို္င္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီးက တင္ျပလာသည့္ တင္ျပ ခ်က္မ်ား၊ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကိုစိစစ္ၿပီး ညီလာခံကို တင္သြင္းႏို္င္ရန္အတြက္ မိမိတို႔ အားလုံး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီက တင္ျပလာသည့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ စိစစ္ၿပီး သေဘာတူညီ ခ်က္ ရႏို္င္သမွ်ရေအာင္ စုစည္း၍ ယခုအစည္းအေ၀းမွ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လံု တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို တင္သြင္းသြား ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လံု အစည္းအေ၀းကို က်င္းပ ရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏို္င္ေရး အတြက္ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ဆိုသည္မွာ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပါအ၀င္ မိမိတို႔ တုိင္း ျပည္တြင္ရွိသည့္ ဥပေဒအားလံုးကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ အေျခခံရန္အတြက္လည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္တကြ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ပင္လံုတြင္ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ယာသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ထူေထာင္ႏို္င္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အေျခခံမူမ်ား ရရွိလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအစည္းအေ၀းတြင္ အားလံုး၀ုိင္း၀န္း ႀကိဳးစား အေျဖရွာေပးၾကရန္ ေလးစားစြာ တုိက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း။
ယေန႔တြင္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အသီးသီးက တင္သြင္းလာမည့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား ကို မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ အားလံုး၀ိုင္းၿပီး ညီလာခံကိုတင္သြင္းႏုိ္င္ရန္ ႀကိဳးစားသြားၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေနအထားအရ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီးက သေဘာတူ စုစည္းခ်က္မ်ားရရွိႏို္င္မႈ ေတာ္ေတာ္ေလးနည္းပါေသးသည္ဟု ၾကားရပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ ေရွ႕မွာေရာက္ရွိလာမည့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားအားလံုးကို ေျပေျပလည္လည္ ညႇိႏႈိ္င္း၍ အားလံုးသေဘာတူႏိုင္ပါက ဆက္လက္က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ သည္ ရလာဒ္ေကာင္းထြက္မည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႀကီး ျဖစ္မည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာရန္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူလက္တြဲေနထိုင္ႏို္င္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ထူေထာင္ႏို္င္ရန္အတြက္ အေျခခံမူမ်ားျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔အားလံုး၀ိုင္းၿပီး တိုင္းျပည္၏ ျပႆနာကို အတူတကြ အေျဖရွာ ျခင္းဆိုသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးျဖင့္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ အေျဖရွာၾကပါစို႔ဟု တုိက္တြန္းေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသုေ၀က ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁ ) ရာစုပင္လံု က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ညီလာခံႀကီး ႀကီးႀကီး က်ယ္က်ယ္ ခမ္းခမ္း နားနား သိုက္သိုက္ ၿမိဳက္ၿမိဳက္ ေအာင္ေအာင္ ျမင္ျမင္ျဖစ္ရန္ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစားသည့္ အထဲတြင္ မိမိတုိ႔ UPDJC က အေရးပါသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ UPDJC ဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား၊ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား စုေပါင္းပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း အစုအဖြဲ႕တစ္ခု၊ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏုိ္င္ငံေရးပါတီမ်ားကိုယ္စား လွယ္အစုအဖြဲ႕ သံုးပြင္ဆိုင္စုေပါင္းထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကီးရရွိေအာင္ ညီညီညြတ္ညြတ္ ရင္းရင္း ႏွီးႏွီး တစ္ေလ်ာက္လံုးႀကိဳးစားခဲ့သည္မွာ လြန္စြာ၀မ္းသာစရာ ေကာင္းပါေၾကာင္း၊ UPDJC သည္ ယေန႔ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးႏွစ္ခုရွိပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုသည့္လုပ္ငန္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းႀကီးသည္ အင္မတန္ႀကီးက်ယ္ ခက္ခဲသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည့္ လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ UPDJC တြင္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေခါင္းခ်င္း ဆိုင္ၿပီးေဆြးေႏြး႐ုံျဖင့္ မလံုေလာက္ပါေၾကာင္း။
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးတြင္ စံခ်ိန္၊ စံညႊန္းႏွင့္ညီ ေအာင္ UPDJC အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္းေတြ႕သည့္အခ်ိန္တြင္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ၀မ္းပမ္းတသာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္ကုိ ျပည္သူလူထု ေတြ႕ျမင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ UPDJC ဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ေဖာ္ ေဆာင္လမ္းညႊန္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းပီပီ ညီညြတ္မႈကို ျပည္သူလူထုအား ျပသရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ လူထုႀကီးသည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အမွန္ တကယ္ျဖစ္လာေတာ့မည္ဟု ယံုၾကည္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ ေဆာင္မႈကို ႀကိဳးပမ္းသည့္ေနရာတြင္ UPDJC သည္ ေတြ႕ဆံု၊ ေဆြးေႏြး၊ ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ သည္းခံ၊ စိတ္ရွည္၊ နားလည္မႈမ်ား၊ အေမ်ာ္အျမင္ရွိမႈမ်ားျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ အေလ်ာ့အတင္း၊ အေပးအယူျပဳလုပ္ကာ သေဘာတူညီခ်က္ ရေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။
ထိုသို႔ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ိဳးကုိ ျပသႏုိင္မွ ျပည္သူလူထုက နားလည္သေဘာ ေပါက္ၿပီး UPDJC ႀကိဳးစားေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ရကိုရမည္ဟု ယုံၾကည္စိတ္ ၀င္ကာ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ထဲသို႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ လာမႈကုိရရွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ရရွိမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို တာ၀န္အေပးခံရသည့္ UPDJC သည္ အင္မတန္ ဂုဏ္ရွိပါ ေၾကာင္း၊ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ေပးခံရျခင္းသည္ ႀကံဳခဲလွပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႀကံဳေတာင့္ ႀကံဳခဲအခ်ိန္တြင္ တာ၀န္အေပးခံရသည့္ UPDJC သည္ မိမိတို႔တာ၀န္ကုိ ေက်ပြန္ေအာင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပန္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း။
ထိုသုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားပါက ျပည္သူလူထုသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည့္ အသီးအပြင့္မ်ားႏွင့္ အသီးအပြင့္မ်ား၏ အရသာကို ခံစားသြားႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ျပည္သူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အသီးအပြင့္မ်ားကုိ ခံစားသြားႏိုင္ရန္လည္း UPDJC သည္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားအားထုတ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိပါက UPDJC ၏ သမိုင္းသည္ အင္မတန္လွပသည့္ မွတ္တမ္းျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ လာမည့္ၿငိမ္းခ်မ္းညီလာခံသည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရေအာင္ပြဲ၏ အဆင့္တစ္ခု တတ္သြား ေအာင္ လုပ္ရန္လုိအပ္ပါေၾကာင္း။
ညီညီညြတ္ညြန္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္၊ တာ၀န္ေက်ပြန္ေအာင္ အတူတကြ ၀ိုင္း ၀န္းႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဆင့္အတန္းတစ္ခုကို ယေန႔ ေဖာ္ေဆာင္ သည့္ ညီလာခံႀကီးတြင္ မိ္မိတို႔ျပသရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔အားလုံး ကိုယ့္တာ၀န္ ကုိယ္ေက်ပြန္ေအာင္၊ ျပည္သူလူထုလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသီးအပြင့္မ်ား စားေသာက္ႏို္င္ေအာင္၊ မိမိတို႔အားလုံး၏ သမိုင္းလည္းလွပေအာင္ ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ တတ္စြမ္းသေလာက္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါဟု ေျပာၾကားသည္။
ယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ႏုိင္ငံေရးက႑၊ စီးပြားေရးက႑၊ လူမႈေရးက႑၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က႑ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးက႑တို႔မွ မူ၀ါဒစာ တမ္းမ်ားတင္ျပ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- (၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း၏ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရးကိစၥႏွင့္ အေထြေထြကိစၥ ရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္
ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးသုေ၀၊ ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းႏွင့္ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳး၀င္းတို႔က နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားၾကၿပီး အစည္းအေ၀းကုိ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္ သည္။