လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာ

Printer-friendly versionSend by email

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား
ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား
ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီသတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
( ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္)
(၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ ၂ ရက္)


၁။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈ မရွိေစေရးအတြက္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈ ျပႆနာမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ ဒုတိယသမၼတ(၂)မွ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေဆာင္ေသာ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခား ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီအား ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးမွ ၅-၅-၂ဝ၁၆ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁၄/၂ဝ၁၆)ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ခဲ့၍ ဗဟိုေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမ မ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ကို ဖြဲ႕စည္း ကာ သိမ္းဆည္းျခင္းခံရေသာ ေျမကိစၥရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။


၂။ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္တြင္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ယုံၾကည္ေလးစား ရသည့္ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္အျပင္ ေဒသအသီးသီး၌ ေျမကိစၥမ်ား ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္အတြက္ ျပည္သူမ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုပါ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

 

၃။ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေျမကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အျမန္ဆုံး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါမူဝါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ခ်မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္-
(က) သိမ္းေျမမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူဝါဒ(၅)ရပ္

( ခ ) တပ္ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူဝါဒ(၃)ရပ္

( ဂ ) စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ား သက္ဆိုင္သူလက္ဝယ္အျမန္ဆုံးေရာက္ရွိေရး လုပ္ငန္းစဥ္(၈)ရပ္

(ဃ) သိမ္းဆည္းေျမမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ရန္ အခ်က္(၆)ခ်က္

( င ) စြန္႔လႊတ္ျခင္းမရွိသည့္ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ရန္ အခ်က္(၇)ခ်က္

( စ ) စြန္႔လႊတ္သည့္သိမ္းဆည္းေျမမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ရန္ အခ်က္(၅)ခ်က္

(ဆ) ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္မွ အေလးထားေဆာင္ရြက္္ရန္ အခ်က္(၁၅)ခ်က္

( ဇ ) စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ား၊ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားဆိုင္ရာ လမ္းòန္ခ်က္( ၈ )ရပ္

 

၄။ အထက္ပါ မူဝါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ဥပေဒအသုံးအႏႈန္းႏွင့္အညီ ပိုမိုက်စ္လ်စ္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ ေျမကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္္ရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုမိုလ်င္ျမန္သြက္လက္ေစရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္္ လ်က္ရွိပါသည္။

 

၅။ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ (၅/၂ဝ၁၆)မွ(၁၁/၂ဝ၁၇)အထိ တိုင္ၾကားစာလက္ခံရရွိမႈႏွင့္ စိစစ္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္္မႈ အေျခအေနမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-