ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစတီေတာ္ သတၱ႒ာန မူလဌာပနာေတာ္သြင္း မဟာမဂၤလာ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ၾကည္ညိဳ