ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ႏွင္႔ ဇနီး ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိ မိသားစု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပါ၀င္ေသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္သို႔ လာေရာက္ဆႏၵမဲေပး