ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝး ႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ား ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား