ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ကထိန္သကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲက်င္းပ