ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕မ်ားခ်ီးျမႇင့္အပ္ႏွင္းျခင္းအခမ္းအနားက်င္းပ