ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး၊ ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ညိွႏိႈင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ