အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

Printer-friendly versionSend by email

၁၄၁။ အမိ်ဳးသားလႊြတ္ေတာ္ကို လႊြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ အမ်ားဆံုး ၂၂၄ ဦးျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဖဲြ႔စည္းရမည္ –

 

(က)

 

 

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို့မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ တစ္ခုစီမွ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီ ပါဝင္ေစျပီး သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ား အပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး သို့မဟုတ္ ျပည္နယ္တစ္ခုစီအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးက်စီ တူညီစြာျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ အမိ်ဳးသား လႊြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၈ ဦး၊၊

 

( ခ )

 

သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ား အပါအဝင္ တိုင္းေဒသၾကီး သို့မဟုတ္ ျပည္နယ္တစ္ခုစီအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလးဦးက်စီျဖင့္ တပ္မေတာ္  ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဥပေဒနွင့္အညီ အမည္စာရင္း တင္သြင္းသည့္ တပ္မေတာ္သား အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅၆ ဦး၊

 

( ဂ )

 

 

ပုဒ္မခဲြ (က) နွင့္ ( ခ ) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ဆိုသည္မွာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊြတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဌာန္း၍ သတ္မွတ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမမ်ားသည္လည္းေကာင္း အမိ်ဳးသားလႊြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္ ကိစၥအလို့ငွာ အဆိုပါနယ္ေျမ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ျပည္နယ္ သို့မဟုတ္ တိုင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို့မဟုတ္ ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ေစ ပါဝင္ျခင္းကိုဆိုသည္။

၁၄၂။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သဘာပတိတင္ေျမွာက္ျခင္းကို ပုဒ္မ ၁၁ဝ ပါ ျပည္သူ့လႊြတ္ေတာ္ သဘာပတိ တင္ေျမွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၁၄၃။ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌနွင့္ ဒုတိယဥကၠဌ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းကို ပုဒ္မ ၁၁၁ ပါ ျပည္သူ့လႊြတ္ေတာ္ ဥကၠဌနွင့္ ဒုတိယဥကၠဌ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ  ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၁၄၄။ အမိ်ဳးသားလႊြတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္သည္ ပုဒ္မ ၁၁၂ ပါ ျပည္သူ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၏ လုပ္ငန္း တာဝန္ဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား အတိုင္း ျဖစ္သည္။

၁၄၅။ အမိ်ဳးသားလွြတ္ေတာ္ဥကၠဌနွင့္ ဒုတိယဥကၠဌတို့၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းနွင့္ ရပ္စဲျခင္းတို့သည္ ပုဒ္မ ၁၁၃ ပါ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌနွင့္ ဒုတိယဥကၠဌတို့၏ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ ရပ္စဲျခင္းဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္းျဖစ္သည္။

၁၄၆။ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌနွင့္ ဒုတိယဥကၠဌတို့၏ တာဝန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္နွင့္ ရပိုင္ခြင့္ မ်ားကို ဥပေဒျပဌာန္း သတ္မွတ္ရမည္။

၁၄၇။

 

(က)

 

အမိ်ဳးသားလႊြတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ့ေငြစာရင္း ေကာ္မတီ၊ လႊြတ္ေတာ္အခြင့္အေရး ေကာ္မတီ၊ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားနွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီတို့ကို အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖင့္ ဖဲြ့စည္းရမည္၊

 

(ခ)

 

 

ကာကြယ္ေရးနွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေလ့လာ တင္ျပေစရန္ အေၾကာင္း ေပၚေပါက္ပါက အမိ်ဳးသားလႊြတ္ေတာ္သည္ ကာကြယ္ေရးနွင့္ လံုျခံုေရး ေကာ္မတီကို တပ္မေတာ္ သား အမိ်ဳးသားလႊြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ကာလသတ္မွတ္၍ ဖဲြ့စည္းရမည္။ ထိုသို့ဖဲြ့စည္းသည့္ ကာကြယ္ေရးနွင့္ လံုျခံုေရးေကာ္မတီသည္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ တပ္မေတာ္သား မဟုတ္ေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အမိ်ဳးသားလႊြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းဖဲြ႔စည္းရန္ လိုအပ္ပါက ဖဲြ႔စည္းနိုင္သည္၊

 

(ဂ)

 

အမိ်ဳးသားလႊြတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသား လူမိ်ဳးမ်ားအေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ လူမႈေရး၊ နိုင္ငံျခားေရးတို့အျပင္ အျခားေရးရာ ကိစၥမ်ားကို ေလ့လာတင္ျပေစရန္ လိုအပ္ပါက လႊြတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားကို အမိ်ဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ကာလ သတ္မွတ္၍ ဖဲြ့စည္းနိုင္သည္၊

 

(ဃ)

 

အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္သည္ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား၏ အဖဲြ႔ဝင္ဦးေရ၊ တာဝန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္နွင့္ သက္တမ္းတို့ကို သတ္မွတ္ ေပးရမည္။

၁၄၈။ အမိ်ဳးသားလႊြတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ့လႊြတ္ေတာ္နွင့္ ညိွနိွုင္းရန္ကိစၥ ေပၚေပါက္လာလွ်င္ အမိ်ဳးသားလႊြတ္ေတာ္နွင့္ ျပည္သူ့လႊြတ္ေတာ္တို့မွ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ တူညီစြာ ပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖဲြ႔စည္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ယင္းေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္မည့္ အမိ်ဳးသား လႊြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ တာဝန္ေပးအပ္နိုင္သည္။ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ လႊြတ္ေတာ္ သို့ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းျပီးသည့္ အခိ်န္အထိျဖစ္သည္။

၁၄၉။ အမိ်ဳးသားလႊြတ္ေတာ္နွင့္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္တို့သည္ ပုဒ္မ ၁၄၇ ပုဒ္မခဲြ (က)နွင့္ ( ခ ) ပါ ေကာ္မတီမ်ားက ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ားမွအပ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ရပ္ရပ္ကို လႊတ္ေတာ္နွစ္ရပ္လံုးက ေလ့လာရန္ရိွပါက ယင္းလႊြတ္ေတာ္မ်ား၏ ဥကၠဌမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းညိွနိွုင္း၍ အမိ်ဳးသား လႊတ္ေတာ္နွင့္ ျပည္သူ့လႊြတ္ေတာ္တို့မွ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ တူညီစြာပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖဲြ႔စည္းေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။ အမိ်ဳးသားလႊြတ္ေတာ္သည္ ထိုေကာ္မတီတြင္ပါဝင္မည့္ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ တာဝန္ေပးအပ္ နိုင္သည္။ ယင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းသည္ သက္ဆိုင္ရာလႊြတ္ေတာ္သို့ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းျပီးသည့္ အခိ်န္အထိ ျဖစ္သည္။

၁၅ဝ။ အမိ်ဳးသားလႊြတ္ေတာ္ ေကာ္မရွင္နွင့္အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ပုဒ္မ ၁၁၈ ပါ ျပည္သူ့လွြတ္ေတာ္ ေကာ္မရွင္နွင့္ အဖဲြ႔မ်ား ဖဲြ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ ရမည္။

၁၅၁။ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ သက္တမ္းသည္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္၏သက္တမ္းနွင့္အညီျဖစ္သည္။ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္၏ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးေသာ ေန့တြင္ အမိ်ဳးသားလႊြတ္ေတာ္၏ သက္တမ္းသည္လည္း ကုန္ဆံုးသည္။

၁၅၂။ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ -

 

(က)

အသက္ ၃ဝ နွစ္ ျပည့္ျပီးသူမ်ား ျဖစ္ရမည္၊

 

( ခ )

အသက္ကန့္သတ္ခ်က္မွအပ ပုဒ္မ ၁၂ဝ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပည္သူ့လွြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခံပိုင္ခြင့္ရိွေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားနွင့္ ျပည့္စံုရမည္၊

 

( ဂ )

ပုဒ္မ ၁၂၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပည္သူ့လွြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခံပိုင္ခြင့္ မရိွေစေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေစရမည္။

၁၅၃။ တပ္မေတာ္သား အမိ်ဳးသားလွြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဥပေဒနွင့္အညီ အမည္စာရင္း တင္သြင္းသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားနွင့္ ျပည့္စံု ရမည္။

၁၅၄။

(က)

အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္သက္တမ္း စတင္သည့္ေန့ရက္သည္ ျပည္သူ့ လႊြတ္ေတာ္သက္တမ္း စတင္သည့္ ေန့ရက္ျဖစ္သည္၊

 

( ခ )

အမိ်ဳးသားလႊြတ္ေတာ္၏ ပထမအျကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ယင္းလွြတ္ေတာ္၏သက္တမ္း စတင္သည့္ေန့မွ ခုနစ္ရက္ အတြင္း က်င္းပရမည္။

၁၅၅။ အမိ်ဳးသားလႊြတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္းကို ပုဒ္မ ၁၂၄ မွ ၁၃၅ ထိပါ ျပည္သူ့လႊြတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး က်င္းပျခင္းဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၁၅၆။ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳစာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအနက္ ျပည္ေထာင္စု လႊြတ္ေတာ္တြင္သာ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္း ဆံုးျဖတ္ရမည္ဟု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ ျပဌာန္းထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွအပ က်န္ကိစၥရပ္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားနွင့္အညီ အမိ်ဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္း စတင္တင္သြင္းခြင့္ရိွသည္။

၁၅၇။

 

 

 

(က)

ျပည္ေထာင္စုလႊြတ္ေတာ္က ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒအရျပဳသည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဉ္း သို့မဟုတ္ စည္းကမ္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ျပီးသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းသည္ မိမိထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဉ္း သို့မဟုတ္ စည္းကမ္းကို အနီးကပ္ဆံုး က်င္းပေသာ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ကာလတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ခြင့္ျပုသည့္ အစီအစဉ္ျဖင့္ လႊြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ ျဖန့္ေဝတင္ျပရမည္၊

 

( ခ )

 

နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဉ္း သို့မဟုတ္ စည္းကမ္းတစ္ရပ္ရပ္သည္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ ညီညြတ္မႈ မရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွပါက ယင္း နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဉ္း သို့မဟုတ္ စည္းကမ္းကို ပယ္ဖ်က္ရန္ သို့မဟုတ္ ျပင္ဆင္ေစရန္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဉ္း သို့မဟုတ္ စည္းကမ္းျဖန့္ေဝတင္ျပေသာ ေန့ရက္မွ ရက္ေပါင္း၉ဝအတြင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက အမိ်ဳးသားလႊြတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္းနိုင္သည္၊

 

( ဂ )

နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဉ္း သို့မဟုတ္ စည္းကမ္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ သို့မဟုတ္ ျပင္ဆင္ေစရန္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္နွင့္ ျပည္သူ့လႊြတ္ေတာ္တို့ သေဘာကဲြလဲြပါက ျပည္ေထာင္စုလႊြတ္ေတာ္သို့ တင္ျပရမည္။

၁၅၈။

 

(က)

 

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဖဲြ႔စည္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႔အစည္း တစ္ရပ္ရပ္က တင္သြင္းေသာ ဥပေဒၾကမ္း မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊြတ္ေတာ္ က သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားနွင့္အညီ ေပးပို့လာလွ်င္ အမိ်ဳးသား လႊတ္ေတာ္ တြင္ စတင္တင္သြင္းေသာ ဥပေဒၾကမ္းဟု မွတ္ယူ၍ အမိ်ဳးသား လႊြတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရမည္၊

 

( ခ )

 

 

အမိ်ဳးသားလႊြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳ စာရင္းတြင္ပါရိွေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအနက္ ျပည္ေထာင္စု လွြတ္ေတာ္၌သာ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းဆံုးျဖတ္ရမည္ဟု ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထား သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွအပ က်န္ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္းေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ဥပေဒနွင့္အညီ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္သို့ စတင္တင္သြင္းခြင့္ရိွသည္။ ယင္းဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားနွင့္အညီ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေနြး ဆံုးျဖတ္ရမည္၊

 

( ဂ )

အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳသည့္ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆြးေနြးဆံုးျဖတ္နိုင္ရန္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္သို့ ေပးပို့ရမည္။

၁၅၉။

 

 

(က)

 

အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ့လႊြတ္ေတာ္က ေပးပို့ေသာ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ရပ္ကို လက္ခံရရိွသည့္အခါ ျပည္သူ့ လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္သည့္အတိုင္း သေဘာတူေၾကာင္း သို့မဟုတ္ သေဘာမတူေၾကာင္း သို့မဟုတ္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သေဘာတူေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္နိုင္သည္။ ထိုဥပေဒၾကမ္းကို အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နွင့္အတူ ျပည္သူ့ လႊြတ္ေတာ္သို့ ျပန္လည္ ေပးပို့ရမည္၊

 

(ခ)

 

အမိ်ဳးသားလွြတ္ေတာ္က ေပးပို့ခဲ့သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ့လႊြတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပို့လာလွ်င္ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္သည္  ျပည္သူ့လႊြတ္ေတာ္၏ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို လက္ခံပါက ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စု လႊြတ္ေတာ္ နာယကထံ ေပးပို့ရမည္၊

 

(ဂ)

အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္သို့ ေပးပို့ခဲ့ေသာ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ရပ္နွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ျပည္သူ့လႊြတ္ေတာ္နွင့္ သေဘာကဲြလဲြလွ်င္  ျပည္ေထာင္စု လႊြတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ ရယူရမည္။

၁၆ဝ။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဖဲြ႔စည္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႔အစည္း တစ္ရပ္ရပ္ ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အဖဲြ႔အစည္းဝင္မ်ားသည္ –

 

(က)

 

အမိ်ဳးသားလႊြတ္ေတာ္ဥကၠဌ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို့ တက္ေရာက္သည့္အခါ မိမိ အဖဲြ႔အစည္းနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား သို့မဟုတ္ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာဆို ေဆြးေႏြးခြင့္ ရိွသည္၊

 

( ခ )

 

အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ား၊ ေကာ္မရွင္မ်ားနွင့္ အဖဲြ႔မ်ား၏ အစည္းအေဝးမ်ားသို့ ယင္းေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ သို့မဟုတ္ အဖြဲ႔အၾကီးအမႉး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တက္ေရာက္သည့္အခါ မိမိအဖဲြ႔အစည္းနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား သို့မဟုတ္ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာဆို ေဆြးေႏြးခြင့္ရိွသည္။