ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး

RFA တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ေသာ အက်ဥ္းသား ရဲရင့္ေအာင္ (ခ) ကိုရဲ (ခ) အလီႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ရွင္းလင္းခ်က္

၁။ ၂၉-၇-၂၀၁၆ ရက္ RFA ညပိုင္းသတင္းအစီအစဥ္၌ အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံလ်က္ရွိသည့္ အက်ဥ္းသား ရဲရင့္ေအာင္ (ခ) ကိုရဲ (ခ) အလီႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎၏ မိခင္ျဖစ္သူ ပဲခူး

လူ ၆၀၀ ေက်ာ္ အမည္မည္းစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္

“အရင္အစိုးရလက္ထက္ကရွိခဲ့တဲ့ အမည္မည္းစာရင္း (Black List) တြင္ ထည့္သြင္းခံထားရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၂၄၈ ဦး၊ ႏိုင္ငံျခားသား ၃၇၁ ဦး စုစုေပါင္း ၆၁၉ ဦးကို အမည္မည္းစာရင္း (Bl

.