ပညာေရး

အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၁) စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ ႏိိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၁) စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ ႏိိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

ၿမန္မာ-ဂ်ပန္အသင္း၏ ပညာရည္ထူးခၽြန္ဆု ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေလ့လာေရးအစီအစဥ္-၂၀၁၆ ေရြးခ်ယ္ၿခင္းခံရသည့္ ဘက္စံုထူးခၽြန္သူမ်ားစာရင္းထုတ္ၿပန္

ၿမန္မာ-ဂ်ပန္အသင္း၏ ပညာရည္ထူးခၽြန္ဆု ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေလ့လာေရးအစီအစဥ္-၂၀၁၆ ေရြးခ်ယ္ၿခင္းခံရသည့္ ဘက္စံုထူးခၽြန္သူမ်ားစာရင္းထုတ္ၿပန္

ေဆာ့ကစားေသာကေလးမ်ားသည္ စူးစမ္းလုိစိတ္ရွိသျဖင့္ သင္ယူလုိေသာစိတ္ျဖစ္ေအာင္ ဆရာ ဆရာမမ်ားက ျပဳျပင္ ဆရာ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ပီတိစား၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္မွာ လက္ေတြ႕မက်သျဖင့္ လူမႈဘဝျပည့္စုံေရး စဥ္းစားရမည္

ေဆာ့ကစားေသာကေလးမ်ားသည္ စူးစမ္းလုိစိတ္ရွိသျဖင့္ သင္ယူလုိေသာစိတ္ျဖစ္ေအာင္ ဆရာ ဆရာမမ်ားက ျပဳျပင္ ဆရာ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ပီတိစား၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္မွာ လက္ေတြ႕မက်သျဖင့္ လူမႈဘဝျပည့္စုံေရး စဥ္းစားရမည္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အာဆီယံပညာသင္ဆု ပဏာမအဆင့္ေရးေျဖစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားစာရင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အာဆီယံပညာသင္ဆု ပဏာမအဆင့္ေရးေျဖစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားစာရင္း

ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးတိုင္း ပညာသင္ယူခြင့္ အပါအ၀င္ ျပဳ ျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ားစြာျဖင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ရက္ေပါင္း ၁၀၀ ခရီးစတင္

ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးတိုင္း ပညာသင္ယူခြင့္ အပါအ၀င္ ျပဳ ျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ားစြာျဖင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ရက္ေပါင္း ၁၀၀ ခရီးစတင္

.

.