က်န္းမာေရး

နာဂေဒသအတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

နာဂေဒသအတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႕ရေဒသတြင္ အေရးေပၚက်န္းမာေရးေစာင္႕ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္

နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႕ရေဒသတြင္ အေရးေပၚက်န္းမာေရးေစာင္႕ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္

လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ရြာသူ ရြာသားအခ်ိဳ႕ နာမက်န္းျဖစ္၍ ေသဆံုးမႈမ်ားရွိ ဗဟိုအဆင့္အဖဲြ႔ႏွင့္ အထူးကုဆရာဝန္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ေဆးအဖဲြ႔ပူးေပါင္းကာ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ရြာသူ ရြာသားအခ်ိဳ႕ နာမက်န္းျဖစ္၍ ေသဆံုးမႈမ်ားရွိ ဗဟိုအဆင့္အဖဲြ႔ႏွင့္ အထူးကုဆရာဝန္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ေဆးအဖဲြ႔ပူးေပါင္းကာ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ေဆာင္ရြက္မယ့္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန

ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ေဆာင္ရြက္မယ့္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန

ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးစက္ရံုသစ္ႏွင့္ ေဆးဝါးႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို သိုေလွာင္ႏိုင္သည့္ Warehouse ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္

ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးစက္ရံုသစ္ႏွင့္ ေဆးဝါးႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို သိုေလွာင္ႏိုင္သည့္ Warehouse ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္

.

.