လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားအၿမဲေနထိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိေပးထုတ္ျပန္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားအၿမဲေနထိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိေပးထုတ္ျပန္

ထုိင္းႏုိင္ငံအစုိးရမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ယာယီေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ဘတ္ကတ္ေခၚ TR- 38) ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား အေထာက္အထားထုတ္ေပးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းထုတ္ျပန္

ထုိင္းႏုိင္ငံအစုိးရမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ယာယီေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ဘတ္ကတ္ေခၚ TR- 38) ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား အေထာက္အထားထုတ္ေပးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းထုတ္ျပန္

လူ ၆၀၀ ေက်ာ္ အမည္မည္းစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္

လူ ၆၀၀ ေက်ာ္ အမည္မည္းစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္

ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ

ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ

.

.