ေက်းလက္/ၿမိဳ႕ျပ

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာ

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား
ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာ

ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္အက်ိဳးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စနစ္က်လယ္ယာေျမမ်ား ေဖာ္ထုတ္ထားရွိမႈ၊ ေပါင္းေလာင္းေရေသာက္စနစ္ႏွင့္ ေပါင္းေလာင္းေရေလွာင္တမံတို႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ

ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္အက်ိဳးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စနစ္က်လယ္ယာေျမမ်ား ေဖာ္ထုတ္ထားရွိမႈ၊ ေပါင္းေလာင္းေရေသာက္စနစ္ႏွင့္ ေပါင္းေလာင္းေရေလွာင္တမံတို႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ

လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ သတင္းထုတ္ျပန္

လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ သတင္းထုတ္ျပန္

ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ လယ္ယာေျမႏွင့့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီလုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ လယ္ယာေျမႏွင့့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီလုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ မူလေတာင္သူမ်ားထံသုိ႔ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ပဲြအခမ္းအနားမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ မူလေတာင္သူမ်ားထံသုိ႔ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ပဲြအခမ္းအနားမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

လက္ရွိအသုံးျပဳခြင့္ ရရွိထားေသာ လယ္ယာေျမအတြက္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ေလၽွာက္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေၾကျငာခ်က္

လက္ရွိအသုံးျပဳခြင့္ ရရွိထားေသာ လယ္ယာေျမအတြက္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ေလၽွာက္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေၾကျငာခ်က္

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ လယ္ယာေျမႏွင့့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ လယ္ယာေျမႏွင့့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

.

.